Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
23.06.2022 - 22.07.2022 On-line 16000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Business Strategy for HR Directors – szkolenie dla dyrektorów HR

 

Najwartościowszym zasobem każdej firmy jest jej kapitał ludzki. Spójność strategii biznesowej i jej celów w zarządzaniu ludźmi, partnerstwo i bliska współpraca działów biznesowych i HR budują przewagę konkurencyjną firm.

Szkolenie dla dyrektorów HR – Business Strategy for HR Directors – jest unikalnym programem dla szefów HR dużych organizacji, których wyzwania biznesowe wymagają pełnej spójności tych dwóch obszarów. Pełnienie tak ważnej roli przez dyrektorów HR wymaga od nich ambicji, odwagi i wyjścia poza strefę komfortu.

Nasz program pomaga dyrektorom HR w dokonaniu tej zmiany – transformacji swojej roli w organizacji, wzmacnia zaufanie do własnych wyborów i wyposaża w konkretne przykłady z biznesu, potwierdzające poprawność wybieranej drogi.

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Idea i główne założenia

Od szefów HR coraz częściej oczekuje się silnego zaangażowania i wkładu w proces podejmowania decyzji strategicznych przez organizacje. Aby ten wkład był jak najbardziej wartościowy i dopasowany do potrzeb firmy, dyrektorzy HR muszą świetnie rozumieć koncepcje i modele tworzone przez biznes i komunikować się z nim tym samym językiem.

Business Strategy for HR Directors to intensywny program szkoleniowy przeznaczony dla doświadczonych dyrektorów HR. Obejmuje obszar strategii organizacji oraz jej powiązań ze strategią HR. Udział w programie ułatwia szefom HR branie aktywnego udziału w pracach zarządu i w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dokonywana podczas zajęć analiza powiązań między strategią biznesową a strategią HR wyposaża dyrektorów HR w narzędzia wpływu na realizację przez firmę jej kluczowych celów biznesowych. To skutkuje pełnym dostosowaniem do nich struktury firmy, jej systemu szkoleń, rekrutacji, wynagrodzeń i innych funkcji HR.

 

Profil uczestnika

 • Doświadczeni szefowie HR i rozwoju organizacji (poziom C lub C-1) z dużych, wielooddziałowych firm, którzy posiadają 10-letnie doświadczenie menedżerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z pełną odpowiedzialnością za obszar HR)
 • Dyrektorzy HR z firm planujących rozszerzenie swojej działalności lub przeprowadzenie dużych zmian organizacyjnych
 • Właściciele firm zainteresowanych pogłębieniem rozumienia relacji pomiędzy strategią biznesową a modelami zarządzania ludźmi oraz polityką HR.
 • Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata.

 

Kandydaci na uczestników programu powinni spełniać zdefiniowane wyżej kryteria. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie podejmuje Komisja Rekrutacyjna IBD Business School.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Zbudowanie przekonania o kluczowej roli dyrektora HR jako partnera zarządu w podejmowaniu i realizacji najważniejszych decyzji biznesowych, zarówno krótkoterminowych, dotyczących efektywności organizacji, jak i długoterminowych, dotyczących jej kierunków strategicznych
 • Zrozumienie roli strategii HR w zarządzaniu efektywnością oraz w operacjonalizacji strategii firmy
 • Pogłębienie wiedzy na temat najbardziej znanych koncepcji strategicznych i modeli biznesowych, ułatwiających pełnienie proaktywnej roli w definiowaniu i realizacji strategii biznesowej w firmie
 • Analiza około 30 przypadków biznesowych
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu – dyrektorami HR
 • Przygotowanie narzędzi i ram dla przeprowadzania zmian w firmie
 • Realizacja konkretnych projektów biznesowych w firmach uczestników programu
 • Zapewnienie wsparcia IBD Business School przy wdrażaniu zmian
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu z obszaru wdrażania strategii HR
 • Wsparcie facylitatorów IBD Business School przez cały czas trwania programu
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju zawodowym uczestnika

 

Zakres merytoryczny

I. JAK ZDEFINIOWAĆ I ZAKOMUNIKOWAĆ CELE STRATEGICZNE FIRMY

 1. Analiza konkurencji
 2. Definicja celów biznesowych organizacji
 3. Komunikacja strategii wewnątrz firmy

II. CO SIĘ OPŁACA – JAK WYCENIĆ WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Na czym zarabiamy, a na czym tracimy
 2. Jaka jest wartość klienta
 3. Jak stworzyć rentowny produkt
 4. Kiedy jesteśmy efektywni

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI STRATEGII ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Usprawnienia i doskonałość operacyjna (operational excellence)
 3. Kiedy i jak strategia HR wspiera strategię biznesową
 4. Jak HR może skutecznie wspierać menedżerów liniowych w realizacji celów strategicznych

IV. JAK ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Infrastruktura HR i kapitał ludzki firmy jako element wspierający lub utrudniający realizację celów biznesowych

 

Metody szkoleniowe

Ze względu na praktyczny charakter programu, który ma inspirować i pomagać uczestnikom we wdrażaniu zmian swojej roli i roli obszaru HR w środowisku biznesowym, w trakcie wszystkich sesji jest wykorzystywana metoda analizy przypadków biznesowych:

 • Uczestnicy przeprowadzają analizę około 30 przypadków biznesowych; każde studium przypadku jest bazą dla autorefleksji i przeniesienia wniosków z analizy na własną rzeczywistość zawodową.
 • Integracja programu z praktyką biznesową odbywa się w małych zespołach, przy wsparciu facylitatorów IBD Business School; w zespołach są też przygotowywane projekty, których realizacja odbywa się pomiędzy poszczególnymi sesjami.
 • Uczestnicy programu mają również unikalną szansę dokonania konfrontacji swojego myślenia o roli dyrektora HR z praktyką podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ludzi sukcesu.
 • Bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmian w postawach i myśleniu o swojej roli w organizacji odgrywają sesje integracji programu i praktyki biznesowej, które są platformą wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami oraz sesje networkingowe.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, strategia HR, szkolenie dla dyrektorów HR, szkolenia w Warszawie, operational excellence

Zobacz także:

IBD Advanced Management Program (IBD AMP)

Building Company Growth through Innovation (BCGI)

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

prof. Mariusz Bednarek - wykładowca programu IBD Executive MBA

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu renomowanych uczelni polskich i zagranicznych oraz ceniony ekspert...>>

dr Maciej Bukowski - wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem...>>

dr inż. Przemysław Domański - wykładowca

Doktor inż. elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego),...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

Dariusz Mazurek - senior konsultant/ wykładowca

Absolwent SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Master of Business Administration – University of Illinois at Urbana Champaign, a także podyplomowych...>>

dr hab. Waldemar Rogowski - wykładowca

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej....>>

Mentorzy i coachowie

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Psychologii...>>

Magdalena Kwiatek - mentor/ coach

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych (psychologia organizacji i zarządzania – 1996, socjologia – 1998). Blisko 20-letnie...>>

Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem....>>

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Falicytatorzy

Agnieszka Barańska - konsultant/ trener

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły...>>

Kinga Rycerz - konsultant/ trener

Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydział Zarządzania i Marketingu i Podyplomowych Studiów Menedżerskich Executive MBA na tej uczelni....>>

Jakub Świniarski - coach/ facylitator

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie Ekonomiką Przedsiębiorstw, studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling”...>>

Terminy

On-line

23-24.06.2022 Sesja I
07-08.07.2022 Sesja II
21-22.07.2022 Sesja III

 

 

 

 

Warunki udziału

Business Strategy for HR Directors składa się z trzech trzydniowych sesji. W skład każdej z nich wchodzą moduły (zamykane analizą przypadków biznesowych), po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, facylitowaną przez przedstawiciela IBD Business School.

Przed każdą sesją uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się do zajęć. W tym czasie są również przeprowadzane badania ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji uczestników programu. Pomiędzy sesjami jest też realizowany projekt grupowy.

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • dostęp do testów i badań online
 • opiekę facylitatora pomiędzy sesjami
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat IBD Business School
 • certyfikat International Education Society (IES)
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • udział w wydarzeniach artystycznych

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

KONTAKT

Dział Programów Otwartych,  tel. + 48 768 20 22, +48 695 330 033

 

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.