Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie

Od sierpnia do listopada 2013 roku Instytut zrealizuje dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego projekt doradczo-szkoleniowy, w ramach zamówienia publicznego uzyskanego w trybie przetargu nieograniczonego. Projekt „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie procedur oceny pracowników w połączeniu z systemem motywacyjnym i modelem kompetencyjnym, w tym pilotaż oceny i weryfikacja procedur, szkolenie z zakresu oceny pracowników oraz spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej. Projekt obejmie pracowników uczelni, nie będących nauczycielami akademickimi.

Eksperci Instytutu pod kierownictwem dr Anny Bugalskiej opracują zestaw kompetencji wraz z definicjami dla poszczególnych stanowisk oraz  system okresowych ocen pracowników, uwzględniającym samoocenę i opartym na modelu kompetencyjnym. Zrealizują także szkolenia dla trzech grup kierowników administracji z prowadzenia rozmów oceniających oraz szkolenie dla władz uczelni. Eksperci przygotują również system motywacyjny z uwzględnieniem wniosków z analizy istniejących zasad wynagradzania. Każdy z etapów projektu będzie podsumowany w formie raportów z wykonanych prac.

Powrót...