Wykładowcy Executive MBA

Wykładowcy Executive MBA to krajowi i międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Zostali wybrani ze względu na:

  • głęboką znajomość danej dziedziny,
  • doświadczenie w zarządzaniu,
  • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący, praktyczny i skuteczny sposób.

Większość wykładowców studiów Executive MBA pracuje w IBD albo jest związanych ze Szkołą od wielu lat poprzez prowadzenie organizowanych przez nią szkoleń lub projektów doradczych. Część wykładowców ma szerokie doświadczenie międzynarodowe.

Wykładowcy Executive MBA

Poniżej przedstawiamy sylwetki wykładowców, którzy zostali wybrani do prowadzenia określonych modułów w programie Executive MBA.

 

 

prof. Mariusz Bednarek

Prowadzący moduł: Zarządzanie operacjami i logistyka

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu uczelni polskich i zagranicznych, ceniony ekspert i doradca wielu organizacji biznesowych w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Peru, Meksyku i Kanadzie, były Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Jako visiting profesor współpracuje z Queen’s University oraz University of New Brunswick w Kanadzie. W swojej karierze akademickiej sprawował funkcje profesora, dziekana, dyrektora studiów podyplomowych i doktoranckich. Pełnił także funkcję koordynatora projektu ITESM w General Motors Institute w USA, dyrektora i recenzenta prac magisterskich na Uniwersytecie Austin w USA oraz dyrektora programu wymiany pomiędzy uniwersytetami Meksyku, Kanady i USA.

Brał udział w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania produkcją przemysłową. Profesor Bednarek zna biegle kilka języków i dobrze rozumie różne kultury narodowe. Jest autorem prawie stu książek, artykułów naukowych i referatów w dziedzinie zarządzania technologią i systemami produkcji. 

 

Włodzimierz K. Buśkiewicz

Prowadzący moduł: Negocjacje i zarządzanie sprzedażą

Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży.  Obecnie Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem.

Doświadczenie zarządcze zdobył pracując między innymi jako dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Biznesu (od 2015 r. – IBD Business School) oraz Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, a także dyrektor handlowy Herbapolu Lublin SA (Grupa Polpharma), dyrektor sprzedaży i działu obsługi klienta Masterlink Express Sp. z o.o. (Grupa Poczty Szwedzkiej) oraz National Sales  Manager IDV Poland (DIAGEO).

Od kilkunastu lat z sukcesem pracuje w złożonych projektach doradczo-rozwojowych i warsztatach dla najwyższej kadry, prowadzi także coaching ekspercki dla firm. Kieruje zespołami eksperckimi, przygotowującymi programy rozwojowe dla top managementu.

 

dr Adam Chmielewski

Prowadzący moduł: Rachunkowość

Doktor nauk ekonomicznych, asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu rachunkowości, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansowej oraz analizie sprawozdań finansowych. Współpracownik wielu firm szkoleniowych, wykładowca w IBD Business School, prowadzi warsztaty i szkolenia dla kadry menedżerskiej, kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Działalność szkoleniową przeplata doświadczeniami praktycznymi. Przez kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego w prywatnej firmie. Jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, controllingu oraz analizy przepływów finansowych.

 

prof. Dariusz Doliński

Współprowadzący moduł: Wpływ społeczny w organizacjach

Profesor psychologii. Kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.  Współtwórca kierunku Zarządzanie Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej), w psychologii emocji i motywacji oraz w psychologicznych aspektach marketingu. Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy.

Jest autorem około 200 publikacji, w tym artykułów publikowanych w najlepszych czasopismach psychologicznych, takich jak Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Experimental Social Psychology czy Personality and Social Psychology Bulletin. W roku 2016 w prestiżowym wydawnictwie Routledge ukazała się jego książka Techniques of social influence. The psychology of gaining compliance. Jest redaktorem naczelnym Polish Psychological Bulletin. Pełni też funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

 

dr inż. Przemysław Domański

Prowadzący moduł: Zarządzanie projektami

Doktor inżynier elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego), ekspert w dziedzinie zarządzania projektami. Posiada duże doświadczenie w pracach nad rozwojem systemów do projektowania układów elektronicznych (Szwecja), tworzeniem systemów do księgowości i systemów ERP.

Obecnie pełni rolę Dyrektora Operacyjnego S&T Services Polska w Krakowie. Członek International Project Management Association. Asesor wiodący w Polish Project Excellence Award (2007, 2010, 2011, 2015) i asesor międzynarodowej nagrody Project Excellence (2012-2015, Europa i Azja). Trener i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera oraz w IBD Business School, gdzie prowadzi zajęcia także w programach MBA.

 

dr Tomasz Grzyb

Współprowadzący moduł: Wpływ społeczny w organizacjach

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego, komunikacją perswazyjną i propagandą. Współpracuje naukowo z NATO Centre of Excellence In Strategic Communication (Ryga, Łotwa), J3 Effects and Influence Branch HQ Allied Joint Force Command NATO (Brunssum, Holandia) oraz Norwegian Defence University College (Oslo, Norwegia). Wykładowca kursów doskonalących dla oficerów w Akademii Obrony Narodowej oraz visiting lecturer NATO School w Oberammergau, Niemcy.
Autor szeregu publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badania percepcji.

 

prof. Grzegorz Jędrzejczak

Prowadzący moduł: Biznes w zglobalizowanej gospodarce

Doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UW oraz w IBD Business School. W latach 1989-1990 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialny za stworzenie polskiego rynku kapitałowego. W latach 1993-2013, ekspert Banku Światowego w Waszyngtonie w Departamencie Rozwoju Prywatnego Sektora i Systemu Finansowego w Regionie Europy i Azji Centralnej oraz przedstawiciel Banku Światowego na Ukrainie i w Azerbejdżanie. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School.

Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą polityki gospodarczej dla promowania innowacji w krajach o średnich dochodach. Autor rozdziału „Polski rynek kapitałowy a ład korporacyjny” w monografii „Nadzór korporacyjny” Krzysztofa A. Lisa i Henryka Sterniczuka oraz rozdziału pt. „Następne 50 lat: globalne wyzwania” opublikowanym w pracy zbiorowej „Gospodarka na rozdrożu XXI wieku” (Wydawnictwo Naukowe WZUW).

 

dr Adam Kowalik

Prowadzący moduł: Gra strategiczna

Doradca, trener, menedżer, analityk. Doktor nauk zarządzania. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie konkurencyjnym i rynkowym, symulacjach strategicznych, zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej. Obecnie prowadzi firmę OUTSMART, która dostarcza klientom niezależne analizy i wartościową wiedzę rynkową do kluczowych decyzji.

Adiunkt na Uniwersytecie SWPS. Kierownik kierunku „Zarządzanie i przywództwo” oraz studiów podyplomowych „Menedżer rozwoju biznesu”. Prowadzi zajęcia na studiach MBA. Stosuje metody tzw. „active learning”. Tworzy programy rozwojowe dla menedżerów. Założyciel polskiego oddziału stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals i jego przewodniczący do 2015 r. Mentor w programach TopMinds oraz Youth Business Poland. Stypendysta CEMS oraz Fulbrighta.

 

dr Beata Kozyra

Prowadząca moduł: Przywództwo i strategia firmy

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania zmianą oraz przywództwa i komunikacji. Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe. W pracy na stanowiskach menedżerskich była odpowiedzialna m.in. za tworzenie i realizację strategii firmy, zarządzanie innowacjami,  zarządzanie zmianą czy zarządzanie zespołem.

Współpracowała z ponad 40 firmami polskimi i zagranicznymi, realizując projekty doradcze związane z wdrażaniem strategii i projekty szkoleniowe. Wykłady prowadzi na uczelniach polskich i za granicą. Autorka ponad 30 artykułów oraz autorką lub współredaktorka książek z dziedziny zarządzania. Jej ostanie publikacje książkowe, to Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj swoje marzenia (MT Biznes,  2015) oraz Zarządzanie zmianą (MT Biznes, 2016).

 

mgr Jakub Kruszelnicki

Prowadzi moduł: Innowacje i tworzenie nowych przedsięwzięć

Dyrektor Centrum Transferu Technologii (CTT) Politechniki Krakowskiej, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie(UAB). Specjalizuje się w projektach innowacyjnych. Większość doświadczenia zdobył podczas swojego 7 letniego pobytu w Hiszpanii, gdzie studiował na UAB i tworzył projekty ramowe dla grupy badawczej GEDIME. Pracował też w Centrum Technologicznym LEITAT w Barcelonie jako Kierownik Projektów odpowiedzialny za projekty międzynarodowe w obszarze Nanotechnologii, Materiałów i Procesów Produkcyjnych oraz w Fundacji KIM (Knowledge Innovation Market), gdzie zarządzał działem projektów europejskich.

W 2014 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie objął stanowisko Dyrektora CTT i gdzie prowadzi szkolenia nt. umiędzynarodowienia MŚP, projektów innowacyjnych oraz budowania partnerstwa i modeli współpracy w ramach Enterprise Europe Network, HORIZON 2020 i POIR. Jest również krajowym delegatem do stowarzyszenia ASTP-Proton.

 

dr hab. Arkadiusz Kustra

Prowadzący moduły: Zarządzanie finansowe oraz Controlling

Doktor habilitowany nauk technicznych, adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Wykładowca w IBD Business School. Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, controllingu, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. W wymienionych obszarach realizuje również działalność naukową i dydaktyczną. Był kierownikiem  ds. merytorycznych studiów podyplomowych „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami górniczymi” dla KGHM Polska Miedź SA oraz „Zarządzanie produkcją przemysłową”.

Prowadzi warsztaty i szkolenia dla wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Konsultant w zakresie controllingu operacyjnego i strategicznego związanego z inwestycjami i ich wpływem na wartość przedsiębiorstwa. Jest doradcą ekonomicznym zarządów spółek sektora MSP. Autor wielu publikacji w polskich czasopismach naukowych oraz laureat grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

dr Maciej Macko

Prowadzący moduł: Planowanie i rozwój kadr

Menedżer, trener, konsultant, asesor, certyfikowany Project Manager i wykładowca specjalizujący się głównie w obszarach: rekrutacje i szkolenia, złożone projekty HR, OD i L&D. Doktorat z psychologii organizacji uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych m.in. w firmach: Volkswagen Group Polska, Imperial Tobacco Polska, Raben Group Polska. Prowadzi zajęcia na poziomie studiów podyplomowych i MBA dla słuchaczy m.in.: Uniwersytetu Adama Mickiewicza, WSNHiD, SWPS i IBD Business School. Jako trener i konsultant świadczył usługi rozwojowe ponad 60 różnym organizacjom. Takie doświadczenie pozwala mu sprawnie łączyć przygotowanie teoretyczne z praktyką biznesową.

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz artykułów dla praktyków zarządzania m.in. w czasopismach: Psychologia Społeczna, Szef Sprzedaży, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Pracownik Fizyczny, Czasopismo Psychologiczne.

 

Tomasz Nitsch

Prowadzący moduł: Zarządzanie systemami IT

Praktyk biznesu z ponad 20-letnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich w obszarze IT. Entuzjasta innowacji i nowych technologii, chętnie podejmujący wyzwania w start-upach i firmach szybko rozwijających się. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Cechuje go zwłaszcza bardzo dobra znajomość zagadnień z pogranicza biznesu i IT.

Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania IT oraz Chief Data Officer w Eurobanku. Wcześniej przez 13 lat zajmował stanowisko Dyrektora IT w TVN SA, jednocześnie pełniąc inne funkcje w całej Grupie ITI, m.in.  takie jak Chief Business Development Officer i członek Zarządu w spółce Mango Media,  Project Manager w Procter&Gamble w Polsce i Niemczech. Laureat nagrody  CIO of the Year 2008 (polska edycja, 3 miejsce). Od 2015 roku współpracuje z IBD Business School.

 

prof. Jan Nowak

Prowadzący moduł: Marketing

Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski). Obecnie Dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i administracyjnej w instytucjach szkolnictwa wyższego w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Były profesor na University of New Brunswick w Kanadzie, University of the South Pacific na Fidżi, Central European University na Węgrzech.

Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym, dziedzinach, w których ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe. Kierował m.in. centrum rozwoju zarządzania (Kanada) oraz programami MBA (Kanada i Fidżi). Zrealizował wiele projektów w Azji, Oceanii i Europie Środkowej z zakresu rozwoju kadr dla biznesu. Autor 5 książek, ponad 60 recenzowanych artykułów i referatów, głównie publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych i sprawozdaniach konferencyjnych, oraz wielu casów i raportów.

 

Maciej Polański

Prowadzący moduł (z zespołem coachów): Rozwój kompetencji menedżerskich i zdolności przywódczych

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w firmie Prospero Business Training pełniąc przez 10 lat rolę dyrektora programowego. Od ponad 20 lat pracuje w konsultingu i szkoleniach jako menedżer, trener, doradca i coach. Doskonalił swoje umiejętności u trenerów biznesu i coachów takich jak: Herman Muller-Walbrodt, Joseph O’Connor i Robert Dilts. W praktyce szkoleniowej i doradczej współpracował z wieloma firmami, m.in.: 3M, Arctic Paper, Elektrownia Bełchatów, Master Foods, Nestle, Poczta Polska , Polkomtel, Pratt & Whitney, PZU, Roche, Unilever i Volvo. Od 2017 r. związany z IBD Business School.

Specjalizuje się głównie w rozwoju kompetencji w obszarach: przywództwo; negocjacje, komunikacja wewnętrzna i tworzenie kultury organizacyjnej; zarządzanie talentami, rozwój kreatywności i innowacyjności; myślenie systemowe i tworzenie organizacji uczącej się; work-life balance, inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem. Na co dzień zajmuje się także prowadzeniem coachingu menedżerskiego.

 

prof. Jarosław Orzechowski

Prowadzący moduł: Kreatywne myślenie w biznesie

Psycholog, doktor habilitowany, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim i profesor na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posiada certyfikat trenera Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji „ROZVIYAK” wydany przez „prorozvoyovo”. Od 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie umiejętności psychologicznych, szczególnie w obszarze rozwoju kompetencji poznawczych. Są to przede wszystkim szkolenia, których celem jest rozwój potencjału twórczego jednostki, nabywanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, stosowania tzw. technik inwentycznych oraz rozwój kompetencji myślenia analitycznego.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu zarządzania innowacjami w organizacjach (stworzył m.in. autorski model zarządzania innowacjami w organizacji). Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych, w tym współautorem podręcznika „Trening twórczości” (2005), będącego praktycznym przewodnikiem dla trenerów kreatywności. Realizował projekty doradcze i szkoleniowe dla wielu polskich i zagranicznych organizacji działających w Polsce, w tym dużych korporacji wielonarodowych.

 

prof. Henryk Sterniczuk

Prowadzący moduł: Zachowania organizacyjne i zarządzanie zmianą

Uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie profesor zarządzania i biznesu międzynarodowego w University of New Brunswick w Kanadzie. W Polsce pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem i Przewodniczącego Rady Naukowej IBD Business School. Wcześniej wieloletni dyrektor MBA w University of New Brunswick i profesor Wydziału Biznesu w The Pensylwania State University w USA.

W latach 90. ub. w. doradca Ministra Prywatyzacji i założyciel Centrum Prywatyzacji w Polsce, Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Rosji oraz Międzynarodowego Instytutu Biznesu na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie. Jego obecna praca naukowa dotyczy roli stosunków między społeczeństwem a gospodarką podczas generowania innowacji. Profesor Henryk Sterniczuk jest głównym autorem i redaktorem naukowym obszernej monografii „Nadzór korporacyjny”, której współautorem był Krzysztof A. Lis. Publikacja kompleksowo przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące kształtowania w Polsce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk w spółkach.

 

prof. Tomasz Zaleśkiewicz

Prowadzący moduł: Psychologia podejmowania decyzji

Profesor zwyczajny psychologii na Uniwersytecie SWPS. Kieruje Katedrą Psychologii Ekonomicznej oraz Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi. Od 2014 roku jest Prezydentem Elektem w International Association of Applied Psychology (Division of Economic Psychology). Członek Komitetu Psychologii PAN. W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak: percepcja pieniędzy, inwestowanie, podejmowanie decyzji finansowych, percepcja ryzyka, psychologia giełdy.

Jest autorem kilku książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji ryzykownych, kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych, między innymi, w znaczących pismach zagranicznych, a także autorem rozdziałów w anglojęzycznych podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej. Jest laureatem kilku nagród oraz stypendiów naukowych. O jego badaniach informowały najbardziej prestiżowe media na świecie: The Wall Street Journal, Time, Harvard Business Review (USA edition) czy BBC Radio 4.