Program studiów Executive MBA

Program studiów Execitive MBA, zaprojektowano z myślą o osobach bardzo zajętych pracą zawodową, minimalizuje czas nieobecności studentów w organizacji poprzez oferowanie części programu w trybie e-learningowym, czyli nauce poprzez portal edukacyjny IBD Learning Space. To dodatkowe narzędzie dydaktyczne, służące do prowadzenia zajęć dydaktycznych między sesjami rezydencyjnymi oraz do systematycznego rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych studentów. Na program składają się:

  • sesja wprowadzająca (Orientation)
  • 12 głównych przedmiotów (moduły obejmujące zagadnienia kontekstu i fundamentów biznesu oraz obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa takie, jak finanse, HR i marketing)
  • projekt magisterski
  • grupowe sesje coachingowe w ramach Personal and Leadership Development
  • mentoring

Dowiedz się więcej o studiach Executive MBA

Program studiów Executive MBA, opracowany i zaprojektowany wspólnie z Ashridge Executive Education, odpowiada 180 punktom brytyjskim („UK Credit Points”) oraz 90 punktom ECTS.

 

Executive MBA - program

 

 

Executive MBA – moduły programu

Moduł „Critical Analysis and Reflection”
Moduł „Critical Analysis and Reflection” ma przybliżyć studentom zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie zasad i technik analizy krytycznej, niezbędnej do studiowania na poziomie magisterskim. W szczególności ma on na celu: umożliwienie studentom nabycie lub rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy potencjalnie sprzecznych źródeł informacji; zastosowanie tych umiejętności w ocenianej pracy; wykorzystywanie i przedstawianie dowodów; pobudzenie do refleksji nad własnym doświadczeniem, zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu w celu wzmocnienia procesu ciągłego dokształcenia się.

Moduł „Managing People in a Global Context”
Moduł „Managing People in a Global Context” zapewnia studentom pełne zrozumienie różnych czynników, które wpływają na zmieniające się potrzeby firm międzynarodowych w miarę postępującego procesu globalizacji rynków. Moduł pozwoli na zwiększenie świadomości wiedzy i umiejętności wymaganych od menedżerów funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym, a tym samym zwiększy ich szanse na zatrudnienie w organizacji międzynarodowej. Koncentruje się na kwestiach strategicznych i operacyjnych, które mają wpływ na globalne zarządzanie pracownikami.

Moduł „Business Accounting and Economics”
W ramach modułu „Business Accounting and Economics” studenci zdobywają zintegrowana wiedzę na temat czynników ekonomicznych i finansowych wpływających na organizację – jej sytuację rynkową, alokację zasobów i rentowność, jak również wpływu tych czynników na otoczenie społeczne organizacji. W części ekonomicznej, studenci poznają podstawowe zasady i narzędzia makro i mikroekonomii. Natomiast część rachunkowa ma za zadanie dostarczyć uczestnikom koncepcji i narzędzi finansowych, niezbędnych do analizy, interpretacji i oceny implikacji finansowych decyzji i działań biznesowych.

Moduł „Customers & Global Marketing”
Wychodząc z założenia, że wartość klienta jest fundamentem każdej firmy, moduł „Customers & Global Marketing” ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy o procesie budowania wartości dla klienta w podejmowaniu decyzji marketingowych. Uczy umiejętności skutecznego komunikowania się z klientem za pośrednictwem tradycyjnych i mniej tradycyjnych narzędzi marketingowych dla organizacji działających na rynkach konsumenckich i biznesowych.

Moduł „Human Resources Management”
Celem modułu „Human Resources Management” jest dostarczenie głębokiej wiedzy, zrozumienia i świadomości roli zasobów ludzkich w organizacji, jak również umożliwienie krytycznej analizy współczesnych problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Moduł angażuje studentów do nauki opartej na holistycznym zrozumieniu, jak pracownicy są rekrutowani do organizacji, jak są nagradzani, co ich motywuje w pracy, a co ich do pozostania w organizacji. Jednocześnie jest to moduł, który zwraca uwagę na regulacje prawne, różnice środowiskowe i kulturowe oraz na kontekst organizacyjny w zarządzaniu kadrami.

Moduł „Corporate Finance”
Moduł „Corporate Finance” ma na celu umożliwić studentom zrozumienie zasad i praktyki zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Studenci przeanalizują czynniki wpływające na decyzje odnośnie do struktury kapitału firmy w powiązaniu ze wzrostem wartości firmy. Alternatywne metody wyceny firm będą rozpatrywane razem z analizą fuzji przedsiębiorstw oraz ich przejęć.

Moduł „Information Management”
Moduł „Information Management” daje studentom możliwość rozumienia i krytycznej analizy kwestii związanych ze strategią i wdrażaniem systemów informatycznych w organizacji z perspektywy zarządzania.

Moduł „Strategic Analysis”
W ramach modułu „Strategic Analysis” studenci zdobędą wiedzę na temat narzędzi i technik stosowanych w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowej w wielu różnych kontekstach, tak aby studenci mogli rozwijać swoje własne krytyczne postawy i podejścia do zarządzania strategicznego.

Moduł „Globalisation & World Economy”
„Globalisation & World Economy” jest modułem, który rozwija wiedzę na temat podstawowych aspektów, które określają globalizację, historycznie znajdującą odzwierciedlenie w handlu międzynarodowym. Moduł ten koncentruje uwagę na współczesnym swobodnym przepływie inwestycji kapitałowych i pracy oraz na rozpowszechnianiu wiedzy w skali światowej. Bada też konsekwencje zmian w układzie sił między państwem narodowym a korporacją wielonarodową oraz rozpatruje szczególne problemy zarządzania organizacjami wielonarodowymi.

Moduł „Innovation”
Moduł „Innovation” dostarczy studentom wiedzy o innowacjach i pozwoli zrozumieć ich charakter i znaczenie dla organizacji. Studenci poznają możliwości wykorzystania odpowiednich umiejętności i narzędzi kreowania innowacji.

Moduł „Global Operations & Supply Chain”
Zrozumienie problemów operacyjnych związanych ze złożonymi globalnymi łańcuchami dostaw jest przedmiotem modułu „Global Operations & Supply Chain”. Studenci zdobędą wiedzę na temat różnych podejść do oceny, poprawy i rozszerzenia zdolności wytwórczych, zarówno poprzez sieć wewnętrzną, jak i sieć zewnętrznych dostawców. Dokonany zostanie przegląd potencjalnych wyzwań w zakresie zrozumienia wymogów, poziomu usług, popytu, jak również kwestii podaży i potencjalnie ryzykownych sytuacji.

Moduł „Key Account Management”
Moduł „Key Account Management” ma na celu rozwijanie kompetencji potrzebnych do osiągnięcia sukcesu osobistego i organizacyjnego w zakresie zarządzania kluczowymi klientami. Pokazuje, jak równoważyć potrzebę rozwoju „twardych” możliwości zarządzania z „miękkimi” umiejętności osobistymi w budowaniu systematycznego podejścia do procesu sprzedażowego z perspektywy account managera.

Projekt magisterski („Master’s Project”)
Projekt magisterski („Master’s Project”), w połączeniu z metodami badawczymi („Research Methods”), które przygotowują do pracy nad projektem, jest jednym z najważniejszych etapów studiów Executive MBA. Projekt będzie dotyczyć zagadnień biznesowych i strategicznych, przed którymi stoi dana organizacja, najczęściej reprezentowana przez studenta. Praca nad projektem magisterskim daje więc możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie dyscyplin biznesowych i praktycznego ich zastosowania do rzeczywistego otoczenia biznesowego. Projekt, wykonany osobiście przez każdego studenta pod nadzorem promotorów z IBD Business School, może przyjąć jedną z trzech form: projekt doradczy, projekt jako biznesplan przedsiębiorstwa lub klasyczna praca magisterska (dysertacja).

 

Sprawdź ofertę pozostałych programów MBA: Studia MBA