Program studiów Executive MBA

Executive MBA – tematyka, struktura, projekt doradczy

Program Executive MBA jest podzielony na moduły. Obejmują one teoretyczną i praktyczną wiedzę na poziomie strategicznym, operacyjnym oraz w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Tematyka modułów jest osadzona w kontekście globalnego i krajowego otoczenia biznesowego. Studia odzwierciedlają aktualne potrzeby polskich firm. Program studiów uwzględnia  unikalne podejście IBD i Uniwersytetu SWPS do kształcenia na poziomie Executive MBA, zwłaszcza w obszarze psychologii biznesu.

 

 

program Executive MBA

 

Struktura programu Executive MBA

Równolegle do zdobywania praktycznej wiedzy w ramach powyższych modułów, studenci będą brać udział w programie rozwoju kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych. Sesje rozwijające te kompetencje i umiejętności będą odbywać się w trakcie każdej sesji szkoleniowej, w ciągu całego okresu studiów. Podczas zajęć, prowadzonych głównie w formie coachingu z superwizją grupową, będą wykorzystywane odpowiednie materiały i testy. Wśród nich m.in. indywidualna diagnoza kompetencji menedżerskich – Individual Competence Profile (ICP). Testy diagnozują cechy i umiejętności każdego studenta oraz pozwalają na zdefiniowanie obszarów kompetencyjnych wymagających poprawy.

Program studiów Executive MBA zakłada, iż podczas każdej sesji uczestnicy pod kierunkiem coachów będą dyskutować o tym, jak poprawić wyniki testów i rozwinąć swoje kompetencje. Na koniec programu testy kompetencyjne będą przeprowadzane ponownie, a ich wyniki porównywane z poprzednimi w celu określenia postępów studenta. Po ukończeniu całego cyklu rozwoju kompetencji „miękkich”, studenci będą mieli możliwość otrzymania certyfikatu High Performance Leadership (HPL). Jest on walidowany przez International Education Society (IES. To dodatkowa kwalifikacja poza dyplomem Executive MBA i świadectwem studiów podyplomowych. Dodatkowym wymogiem otrzymania certyfikatu HPL jest zaliczenie gry High-Impact Leadership Online Game (HIL Online). Rozwija ona umiejętności zarządzania zespołem w zamianie oraz przygotowanie przez studenta planu rozwoju własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych.

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich stanowi jedną z unikalnych cech programu studiów Executive MBA. IBD Business School wykorzystuje w tym programie długoletnie doświadczenie w rozwoju kompetencji menedżerskich nabyte w ramach realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm.

Dowiedz się więcej o studiach MBA

Program Executive MBA – projekt doradczy

Doradczy projekt dyplomowy stanowi ukoronowanie studiów Executive MBA. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przygotowania projektu dyplomowego. Ale zazwyczaj jest on przygotowywany w kilkuosobowych grupach pod kierunkiem promotora wyznaczonego przez IBD. Najczęściej projekt dyplomowy będzie dotyczyć zagadnień z dziedziny zarządzania, znajdujących swoje praktyczne odzwierciedlenie w firmach czy branżach reprezentowanych przez studentów. Praca nad projektem da więc nie tylko możliwość ugruntowania i rozwinięcia wiedzy i umiejętności studenta w obszarze zgodnym z jego zainteresowaniami i potrzebami. Pozwoli także na praktyczne zastosowanie tej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu konkretnych problemów zarządzania z korzyścią dla organizacji, której projekt dotyczy.

Dla studentów zainteresowanych eksploracją biznesu międzynarodowego IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny. W jego trakcie odbędą się prelekcje na temat warunków i możliwości prowadzenia biznesu w kraju goszczącym (kraj ten będzie inny w poszczególnych edycjach programu), wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Program studiów Executive MBA w skrócie:

  • Sesja informacyjno-integracyjna („Orientacja”)
  • 17 modułów tematycznych
  • Program rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych
  • Cykl spotkań z wybitnymi menedżerami, przedsiębiorcami i liderami biznesu
  • Warsztaty i wykłady gościnne z udziałem ekspertów zagranicznych
  • Doradczy projekt dyplomowy
  • Opcjonalny moduł zagraniczny („Eksploracja biznesu międzynarodowego”)
  • Liczba godzin dydaktycznych: 474
  • Czas trwania programu: cztery semestry (2 lata)

 

Sprawdź pełną ofertę programów MBA: Studia MBA