Rekrutacja i opłaty Executive MBA

Executive MBA cena

 

Warunki przyjęcia:

  • dyplom licencjacki lub magisterski (nieuniwersyteckie dyplomy lub certyfikaty profesjonalne, lub wyjątkowe doświadczenie menedżerskie mogą być uznane za odpowiednik dyplomu uniwersyteckiego),
  • minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub wymagającym podejmowania decyzji biznesowych,
  • pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Formularz rekrutacyjny

Aby złożyć aplikację na studia Executive MBA, należy wysłać do IBD Business School lub Uniwersytetu SWPS formularz aplikacyjny drogą pocztową lub elektroniczną. Do formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z osobami kierującymi programem MBA i wykładowcami. Spotkania z kandydatami z Polski odbywają się zwykle w Warszawie, a z osobami z zagranicy przez Skype’a. W uzasadnionych przypadkach rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spoza Warszawy lub jej okolic mogą być przeprowadzone prze Skype’a.  Spotkania prowadzone są przez Dyrektora Programów MBA przy współudziale innych osób z Zespołu MBA lub wykładowców MBA. Rozmowa kwalifikacyjna trwa od 30 minut do jednej godziny. Głównym celem rozmowy jest ustalenie zgodności dotychczasowej ścieżki kariery kandydata oraz aspiracji zawodowych i osobistych z korzyściami wynikającymi z ukończenia programu Executive MBA, a także sprawdzenie gotowości i motywacji do studiowania w warunkach presji czasowej wynikającej z konieczności łączenia studiów z pracą zawodową i życiem rodzinnym.

 

Dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty

Od kandydatów wymagane jest dołączenie do aplikacji odpowiednich dyplomów, certyfikatów itp. dokumentów. Kopie i skany są wystarczające na etapie zgłoszenia, szczególnie w przypadku gdy aplikacja jest wysyłana elektronicznie; dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia na studia. Dokumenty wydane w języku innym niż angielski i polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Listy referencyjne

Prosimy załączyć referencje od dwóch osób, używając formularza zamieszczonego poniżej. Referencje stanowią bardzo istotny element oceny kandydata, ponieważ pozwalają nam zrozumieć, jak inne osoby go postrzegają i jak oceniają jego wkład w działalność danej organizacji lub społeczności. Z dwojga wymaganych referencji przynajmniej jedne muszą pochodzić ze środowiska zawodowego.
Drugie referencje nie muszą być ze środowiska pracy. Można zwrócić się o nie do swojego mentora, coacha, znanej osoby w społeczności lokalnej lub kogoś, z kim kandydat ściśle współpracuje. Referencje mogą być dostarczone po wysłaniu przez kandydata swojego formularza aplikacyjnego.

Do pobrania: EMBA formularz referencyjny

 

Opłaty

Pożyczki na kształcenie – nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne m.in. na studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Czesne

Opłata za program wynosi 35 000 zł i obejmuje:

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne, coaching i mentoring,
  • materiały dydaktyczne (książki, case’y, artykuły, symulacje itp.)

Opłata nie obejmuje należności za złożenie wniosku w wysokości 300 zł.

Płatności czesnego

Można wnieść jednorazową opłatę w wysokości 35 000 zł za całe studia lub skorzystać z elastycznego planu ratalnego, obejmującego płatność czesnego w czterech ratach, wynoszących 9 250 zł każda, według następujących zasad:

  • opłatę jednorazową lub pierwszą ratę nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia programu,
  • pozostałe trzy raty – na początku każdego kolejnego semestru.

W przypadku płatności ratalnych całość opłat wynosi 37 000 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:
SWPS University of Social Sciences and Humanities
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warsaw
Bank: Raiffeisen Bank S.A.
IBAN: PL 36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
SWIFT: RCBWPLPW
z dopiskiem „MBA”

 

Dowiedz się więcej o programach MBA realizowanych w IBD Business School: Studia MBA