Finanse dla niefinansistów

Terminy i lokalizacje: 16.03.2017 - 31.03.2017, Gdańsk
16.03.2017 - 31.03.2017, Warszawa
16.03.2017 - 31.03.2017, Katowice
06.04.2017 - 21.04.2017, Kraków
06.04.2017 - 21.04.2017, Wrocław
11.05.2017 - 26.05.2017, Katowice
08.06.2017 - 23.06.2017, Wrocław
08.06.2017 - 23.06.2017, Gdańsk
Czas trwania: 32 godz., 4 dni
Opis sesji: 2 sesje
Cena - zw. z VAT: 2900 PLN

Bez solidnej wiedzy z zakresu finansów nie można w odpowiedzialny sposób podejmować właściwych decyzji - zarówno jeśli chodzi o inwestycje, prowadzenie projektów, jak i bieżącą działalność przedsiębiorstwa, w tym jego poszczególnych działów.

Program w szczególności adresujemy do niefinansistów, którzy muszą podejmować decyzje finansowe i rozumieć ich skutki.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do podejmowania efektywnych decyzji oraz realizacji ich zadań
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami sprawozdań finansowych
 • Pokażemy jak czytać i interpretować informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa i analizy jego sytuacji finansowej
 • Zaznajomienie uczestników z obowiązkami sprawozdawczości podmiotów – ich zakresem, terminem i obowiązkiem publikacji
 • Odpowiemy na pytanie, kto odpowiada za sprawozdawczość i rachunkowość w firmie i co grozi za prowadzenie nieprawidłowej polityki rachunkowej
 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z wpływem procesów decyzyjnych na sytuację finansową i płynność przedsiębiorstwa
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy z analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa - jak ocenić rzeczywistą płynność naszego przedsiębiorstwa?
 • Odpowiemy na pytanie, jak zarządzać płynnością finansową w czasie kryzysu
 • Pokażemy, jak ocenić projekt inwestycyjny i jak go sfinansować
 • Zapoznamy z poziomem ryzyka związanego z różnymi źródłami finansowania
 • Zaznajomi z technikami prognozowania budżetu i kosztów oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Pokażemy jak i dlaczego należy zarządzać wartością przedsiębiorstwa

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność finansową i wartość przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Większa świadomość odpowiedzialności za prawidłowość sprawozdań finansowych
 • Nabycie umiejętności oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa i technik zarządzania nimi
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów finansowych

 

Tematyka

 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów i odpowiedzialność za rachunkowość w firmie
 • Analiza działalności firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Formy finansowania przedsiębiorstwa i ich koszty
 • Koszty jako integralny element systemu rachunkowości zarządczej
 • Decyzyjne wykorzystanie rachunków kosztów
 • Sterowanie wynikami w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym (system controllingu)
 • Budżetowanie i kontrola działalności
 • Finanse w ujęciu długookresowym - ocena inwestycji długookresowych
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa
 • Formy finansowania przedsiębiorstwa i ich koszty
 • Techniki tworzenia prognoz finansowych w przedsiębiorstwie
 • Koszty jako integralny element systemu rachunkowości zarządczej
 • Decyzyjne wykorzystanie rachunków kosztów
 • Budżetowanie i kontrola działalności
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - dlaczego się opłaca?

 

Słowa kluczowe: finanse dla niefinansistów, finanse dla zarządów, finanse dla menedżerów, analiza finansowa, sprawozdania finansowe, rachunkowość, finanse firmy.

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

 

 

dr Arkadiusz Kustra

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej>>

Beata Bartoszewska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Praktyk biznesu, konsultant i doświadczony trener. Specjalizuje się m. in. w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania podmiotami gospodarczymi...>>

 

TERMINY SZKOLENIA*:

Warszawa

16-17.03.2017 sesja I
30-31.03.2017 sesja II

 

Katowice

16-17.03.2017 sesja I
30-31.03.2017 sesja II

 

   11-12.05.2017 sesja I
   25-26.05.2017 sesja II

 

Wrocław

06-07.04.2017 sesja I
20-21.04.2017 sesja II

 

   08-09.06.2017 sesja I
   22-23.06.2017 sesja II

 

Kraków

06-07.04.2017 sesja I
20-21.04.2017 sesja II

 

Gdańsk

16-17.03.2017 sesja I
30-31.03.2017 sesja II

 

   08-09.06.2017 sesja I
   22-23.06.2017 sesja II

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia:** 2900 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy).

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Green Park Conference Centre w Serocku, Sienna Training Centre w Warszawie oraz  Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Kraków

* Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.

** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

WYBRANE REFERENCJE

Finanse dla niefinansistów – poziom I

Niniejszym zaświadczam, że brałam udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów cz. 1 (styczeń 2013), organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała się z ofertą Instytutu, szkolenie było przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorcy.

Barbara Hernas
Litera PR

Litera PR

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca zajęcia dr Aneta Hryckiewicz wykazała się szeroką wiedzą w obszarze finansów oraz profesjonalnym prowadzeniem zajęć.

Tomasz Czerny
Dyrektor ds. Marketingu
Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów

Azoty Tarnów

Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i przystępnie dla każdego. Podejmowane tematy były jasno objaśniane, a zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Mogę zapewnić, że Instytut Rozwoju Biznesu jest profesjonalną placówką szkoleniową, której usługi mogę zarekomendować.

Monika Fostiak
Senior Manager Special Projects
MTV Network Polska Sp. z o.o.

Zelmer

 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposob profesjonalny. Trener prowadzący szkolenie Arkadiusz Kustra został oceniony jako osoba kompetentna, potrafiąca przekazać swoją wiedzę słuchaczom i udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.

Katarzyna Bereśniewicz
Kierownik ds. Personalnych
Rosti (Polska) Sp. z o.o.
 

Zelmer

 

 

 

Finanse dla niefinansistów

Program szczegółowy

I SESJA 1 DZIEŃ

1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych

 • Rodzaje sprawozdań finansowych – ich cel i główne założenia
 • Znaczenie sprawozdań finansowych w procesie analizy przedsiębiorstwa
 • Sprawozdanie finansowe jako główne źródło informacji o podmiocie
 • Podstawowe cele zarządzania finansami w ujęciu krótkookresowym (płynność) i długookresowym (budowanie wartości dla interesariuszy)
 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów – zakres, termin, publikacje i rejestracja


2. Kto odpowiada za rachunkowość i sprawozdawczość podmiotu?

 • Zestawienie bilansu początkowego dla działalności
 • Ujęcie operacji gospodarczych  
 • Sporządzenie bilansu końcowego
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat
 • Sporządzenie cash flow  


3. Jakie informacje można znaleźć w bilansie?

 • Ogólne informacje o bilansie
 • Konstrukcja bilansu i uszeregowanie poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Formy bilansu dla celów sprawozdawczych i niesprawozdawczych
 • Charakterystyka aktywów i ich wycena
 • Jak interpretować prezentowane wartości?
 • Dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartości zasobów?
 • Charakterystyka pasywów jako źródeł finansowania w ujęciu kapitałów własnych i obcych
 •  Jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
 •  Prosty przykład powstawania bilansu


4. Co oprócz wyniku finansowego można wyczytać z rachunku zysków i strat?

 • Przedstawienie ogólnej struktury rachunku zysków i strat
 • Warianty prezentacji rachunku zysków i strat
 • Kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
 • Ewidencja kosztów na potrzeby wariantów rachunku zysków i strat  
 • Charakterystyka powstawania przychodów i kosztów na podstawowej działalności gospodarczej
 • Ustalenie wyniku w rachunku zysków i strat – na sprzedaży, operacyjny, gospodarczy, brutto i netto
 • Przedstawienie podstawowych operacji finansowych kształtujących przychody i koszty finansowe  
 • Charakterystyka i powstawanie operacji kształtujących pozostałe przychody i koszty operacyjne  
 • Analiza kosztu i struktury kapitału – wybór najtańszego źródła finansowania
 • Przykład powstawania rachunku zysków i strat

 

I SESJA 2 DZIEŃ

1. Dlaczego warto analizować rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)?

 • Ogólne przedstawienie budowy rachunku przepływów pieniężnych 
 • Przepływy pieniężne a wyniki finansowe 
 • Wpływy i wydatki na działalności operacyjnej – ujęcie pośrednie i 
 • bezpośrednie  
 • Wpływy i wydatki na działalności inwestycyjnej 
 • Wpływy i wydatki na działalności finansowej  
 • Jak ocenić płynność finansową podmiotu?  
 • Pozostałe informacji płynące z rachunku przepływów pieniężnych 
 • Przykład powstawania cash flow

2. Przykład prezentujący powstawanie i powiązania w sprawozdaniu finansowym

 • Zestawienie bilansu początkowego dla działalności 
 • Ujęcie operacji gospodarczych  
 • Sporządzenie bilansu końcowego 
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat 
 • Sporządzenie cash flow

3. Analiza wstępna sprawozdania finansowego

 • Analiza pionowa i pozioma bilansu 
 • Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat 
 • Analiza cash flow

4. Praktyczne metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

 • Analiza kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na kapitał  
 • Analiza rentowności działalności  
 • Analiza czynnik
 • Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym 
 • owa rentowności  
 • Analiza sprawności działania przy wykorzystani wskaźników cykli i rotacji 
 • Analiza zadłużenia   
 • Analiza wskaźników rynku kapitałowego

5. Przykład analizy finansowej sprawozdania finansowego na wybranym przykładzie

 • Kalkulacja wskaźników 
 • Interpretacja i wnioskowanie

 

II SESJA  1DZIEŃ

1. Zarządzanie płynnością finansową

 • Płynność finansowa w przedsiębiorstwie jako podstawowy cel krótkoterminowy w finansach przedsiębiorstw
 • Płynność finansowa a równowaga finansowa
 • Płynność w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Strategie płynności finansowej w przedsiębiorstwie
 • Metody wskaźnikowe oceny płynności
 • Badanie powiązań pomiędzy kapitałem obrotowym i zapotrzebowaniem na kapitał
 • Analiza dynamicznego ujęcia płynności na podstawie wpływów i wydatków w cash flow,
 • Płynność finansowa a zarządzanie cyklem operacyjnym w przedsiębiorstwie
 • Metody optymalizacji aktywów bieżących (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe)
 • Optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania o charakterze nieodsetkowym (kredyty kupieckie) i odsetkowym (kredyty bankowe)

2. Zarządzanie kosztami i rentownością

 • Powstawanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie
 • Kryteria podziału i systematyzacja kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych
 • Ewidencja kosztów w rachunkowości
 • Koszty na potrzeby decyzyjne
 • Rachunki kosztów
 • Kalkulacje kosztów i ceny transferowe jako podstawa wyceny powiązań międzywydziałowych
 • Sprawozdawcze i niesprawozdawcze formy prezentacji informacji kosztowych
 • Decentralizacja przedsiębiorstwa na potrzeby budżetowania
 • Budżetowanie kosztów - istota i formy tworzenia budżetów
 • Budżetowanie kosztów bezpośrednich, pośrednich i ogólnych
 • Analiza odchyleń jako forma kontroli realizacji budżetów

3. Ustalanie prognoz finansowych krótkoterminowych – przykład

 • Budżetowanie kosztów działalności podsta
 • Budżetowanie przychodów w przedsiębiorstwie
 • wowej, pomocniczej i kosztów ogólnych
 • Budżet bilansu
 • Budżet rachunku zysków i strat
 • Budżet przepływów finansowych operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
 
II SESJA 2 DZIEŃ

1. Analiza opłacalności i zarządzanie efektywnością projektów inwestycyjnych
 • Realizacja projektów inwestycyjnych jako element finansów długookresowych
 • Rodzaje projektów inwestycyjnych
 • Kapitalizacja i dyskontowanie jako techniki szacowania zmian wartości pieniądza w czasie wykorzystywane w modelach oceny projektów inwestycyjnych
 • Metody oceny opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych
 • Metody dynamiczne oceny inwestycji
 • Szacowanie przepływów finansowych w projektach inwestycyjnych
 • Szacowanie kosztów kapitałów do dyskontowania przepływów (WACC – średnioważony koszta kapitałów),
 • Szacowanie okresu prognozy i wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych
 • Uwzględnianie i analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych
 • Przykłady oceny projektów inwestycyjnych

2. Wzrost wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel długoterminowy w finansach przedsiębiorstw
 • Istota wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy jako podstawowy cel strategicznego zarządzania
 • Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Czynniki kreowania wartości przedsiębiorstwa w obszarach materialnych i niematerialnych
 • Zarządzanie marżami operacyjnymi
 • Inwestycje w aktywa trwałe i obrotowe
 • Optymalizacja kosztów kapitałów przedsiębiorstwa
 • Efektywność opodatkowania zysków kapitałowych
 • Metody realizacji wartości przez interesariuszy
 • Metody oceny kreowania wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy (np. EVA)
 • Wielowymiarowe systemy oceny oparte na obszarach materialnych i niematerialnych (np. BSC)
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia
 • Case study

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).