Studia MBA FAQ

Program MBA

Często zadawane pytania
Dla kogo jest ten program przeznaczony?

Program MBA przeznaczony jest dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych,  średnich jak i małych. Jest to program dla osób z wykształceniem wyższym (min. licencjat), posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu.

Jakie są korzyści z ukończenia programu MBA?

Korzyści są zarówno dla absolwenta, jak i jego organizacji. Uzyskanie dyplomu MBA daje możliwość przyspieszenia rozwoju kariery absolwenta lub może stać się głównym czynnikiem sukcesu w biznesie. Ukończenie programu MBA może przyspieszyć rozwój aktualnej kariery lub pomóc w rozpoczęciu nowej. Ze względu na duży nacisk położony na rozwój personalny i kompetencji menedżerskich oraz przywódczych, absolwenci programu MBA stają się efektywniejszymi menedżerami lub właścicielami firm. Są w stanie silniej wpływać na innych i motywować ich do realizacji wizji firmy lub przedsięwzięcia. Ważnym atutem MBA jest to, że studia na takim poziomie pozwalają uczestnikom na budowanie cennych kontaktów i sieci. Ponadto uczestnicy programu dzielą się ze sobą wiedzą, pomysłami i doświadczeniem. Z kolei pracodawcy absolwentów MBA zyskują bardziej wnikliwych i efektywniejszych menedżerów, zdolnych do wprowadzania w organizacji najlepszych praktyk biznesowych i innowacji.

Jakie są atuty/wyróżniki programu MBA?

Curriculum tego programu oparte jest na światowym standardzie MBA, ale mocno osadzone w realiach polskich, maksymalnie dostosowane do potrzeb polskich firm, w tym także małych i średnich. Nasza kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych praktyków biznesu w Polsce i wykładowców o międzynarodowej renomie. Tak zróżnicowana kadra zapewnia relewantność kontekstu i treści, ale zarazem rozszerza pole widzenia z perspektywy globalnej i przy wykorzystaniu najlepszych praktyk międzynarodowych. Rozbudowany moduł rozwoju miękkich kompetencji menedżerskich oraz zdolności przywódczych daje możliwość zdobycia, poza dyplomem MBA, międzynarodowego certyfikatu HPL. Długoletnie doświadczenie i wypracowanie w IBD unikalnych narzędzi do diagnozowania, oceny i rozwoju kompetencji menedżerów powoduje, że program rozwoju „umiejętności miękkich” jest bardzo mocnym atutem tego MBA.

Miejsce prowadzenia zajęć sprzyja koncentracji na nauce i refleksji. Modułowy charakter programu pozwala na blokowanie zajęć w kilkudniowe zjazdy dydaktyczne, odbywające się raz na miesiąc. W procesie dydaktycznym stosujemy innowacje. Między innymi niektóre moduły są współprowadzone przez ekspertów obszarów akademickich i praktyków biznesu. Szeroko wykorzystujemy nowoczesne i angażujące metody nauczania, takie jak grywalizacja i ABIs oraz coaching grupowy.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać przyjętym?

Od kandydatów do programu wymagane jest wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterium) oraz co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku wymagającym podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto kandydaci muszą zademonstrować w aplikacji zgodność celów rozwoju swojej kariery z korzyściami kształcenia na poziomie MBA i przedstawić pozytywne referencje. Dodatkowym kryterium oceniającym kandydata będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć program MBA?

Czas trwania programu, łącznie z ukończeniem projektu dyplomowego, wynosi 24 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli w czasie trwania programu student będzie miał zwiększone obowiązki służbowe lub rodzinne, może zrobić przerwę i później dołączyć do kolejnej edycji programu. Wymogiem jest jednak ukończenie wszystkich modułów oraz obrona projektu dyplomowego w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia programu.

Ile czasu przeciętnie trzeba poświęcić na naukę?

Chociaż jest to sprawa indywidualna, można podać przybliżone obciążenie pracą każdego studenta. Program wymaga ok. 500 godz. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Tę liczbę należy pomnożyć przez 3, aby otrzymać orientacyjną liczbę godzin potrzebnych na studiowanie, przygotowanie do egzaminów i wykonanie wszystkich prac grupowych i indywidualnych w trakcie trwania programu.

Czy praca magisterska jest wymagana?

Nie, praca magisterska jako taka nie jest wymagana. Zastępuje ją doradczy projekt dyplomowy. Studenci, pracując w grupach, przygotowują projekty doradcze pod kierunkiem promotora wyznaczonego przez IBD. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przygotowania projektów indywidualnych.

Kto przyznaje dyplom MBA?

Dyplom IBD MBA jest przyznawany przez IBD Business School. Dzięki współpracy IBD z kilkoma uniwersytetami i szkołami biznesu na Zachodzie, dyplom ten certyfikuje światowe standardy jakościowe w kształceniu MBA. Równolegle do dyplomu MBA, studenci, którzy spełnią dodatkowe warunki, otrzymają certyfikat High Performance Leadership, walidowany przez International Education Society (IES).

Czy program jest prowadzony w języku polskim?

Tak, wszystkie moduły i zajęcia dodatkowe są prowadzone w całości w języku polskim. W przypadku wystąpienia zagranicznych mówców lub trenerów prowadzących warsztaty zapewnione będzie tłumaczenie.

Czy program obejmuje wyjazd zagraniczny?

IBD planuje zorganizować jeden wyjazd zagraniczny (opcjonalny) w trakcie trwania programu.

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Czesne wynosi 28 000 PLN i pokrywa koszty wykładów i innych zajęć, coaching, materiały do nauki, case’y. Czesne nie pokrywa transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania w trakcie opcjonalnego wyjazdu zagranicznego oraz opłaty za złożenie aplikacji na studia IBD MBA (300 PLN).

Czy istnieje możliwość zapłacenia czesnego w ratach?

Tak, istnieje możliwość zapłaty czesnego w czterech ratach, każda po 7 500 PLN. W przypadku płatności ratalnych całość opłat wynosi 30 000 zł.

Kim są wykładowcy i jaką filozofią nauczania się kierują?

Wykładowcy poszczególnych modułów są renomowanymi ekspertami w swoich dziedzinach z dużym doświadczeniem praktycznym. Część z naszych wykładowców ma wieloletnie doświadczenie w pracy na uniwersytetach zagranicznych lub w organizacjach międzynarodowych. Są wśród nich także praktycy oraz konsultanci zarządzania. Nasi wykładowcy zostali wybrani ze względu na ich wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dynamicznego procesu dostarczania wiedzy oraz zdolności atrakcyjnego i praktycznego sposobu przekazywania materiału dydaktycznego. Ich filozofią jest odpowiednie łącznie teorii z praktyką. Niektóre moduły będą współprowadzone przez nauczycieli akademickich i praktyków zarządzania.

Gdzie i jak często odbywają się zajęcia dydaktyczne? Ile trwają?

Zjazdy dydaktyczne będą odbywały się raz na miesiąc. Miejscem zjazdów jest miasto Serock, położone nad Zalewem Zegrzyńskim, około 35 km od Warszawy. Kampus IBD w Serocku, „Green Park Conference Centre”, jest zlokalizowany blisko portu lotniczego Warszawa-Modlin.

Comiesięczne zajęcia rozpoczynają się zwykle w czwartek po południu i trwają do niedzieli w południe. W trakcie trwania programu uczestnicy będą musieli przebywać na kampusie przez ok. 60 dni, w tym – przez ok. 30 dni roboczych.

International MBA

Często zadawane pytania
Dla kogo jest przeznaczony ten program?

Program International MBA skierowany jest do menedżerów i specjalistów pracujących lub planujących podjąć pracę w środowisku międzynarodowym. Został zaprojektowany z myślą o uczestnikach pragnących szybko i skutecznie zbudować swoją początkową karierę menedżerską, a następnie awansować na wyższe stanowiska, których osiągnięcie wymaga nie tylko szerszej i bardziej zaawansowanej wiedzy menedżerskiej, ale również rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

Jakie są korzyści z ukończenia programu International MBA?

Program International MBA jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Studenci zdobywają najnowszą wiedzę, międzynarodową perspektywę i doświadczenie, dające im dobre podstawy do osiągania coraz wyższych stanowisk zarządczych w przyszłości. Otrzymują  doskonałe przygotowanie do pracy w zespołach wielonarodowych. Poznają najbardziej aktualną praktykę zarządzania, w tym także najnowsze cyfrowe modele biznesowe (digital business models). Nabywają rozwinięte umiejętności krytycznego i strategicznego myślenia oraz opanowują narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów w świecie, którego części są coraz bardziej wzajemnie z sobą powiązane.

Jakie są główne atuty/wyróżniki programu International MBA?

Program spełnia standardy jakości szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii i umożliwia uzyskanie brytyjskiego dyplomu MBA, wydawanego przez Buckinghamshire New University, taki sam, jaki otrzymują uczestnicy tego programu w Anglii. Program dostarcza mocnej dawki wiedzy i doświadczenia międzynarodowego dzięki swojej zawartości merytorycznej, wielokulturowym grupom studentów, modułowi za granicą i międzynarodowym projektom doradczym. IBD posiada długoletnie i unikalne doświadczenie w rozwoju kompetencji menedżerskich, na którym oparty jest rozbudowany i trwający przez cały okres studiów cykl zajęć coachingowych diagnozujących i rozwijających kompetencje interpersonalne i zdolności przywódcze.  Program jest zorganizowany w innowacyjnej formule łączącej zajęcia w kampusie z dynamicznym e-learningiem. Prowadzony jest w całości w jęz. angielskim.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać przyjętym?

Od kandydatów do programu wymagane są wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterium) oraz co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku wymagającym podejmowania decyzji biznesowych (kierowniczym lub specjalisty). Konieczne jest także potwierdzenie znajomości języka angielskiego – zazwyczaj na podstawie wyników jednego z akceptowanych testów językowych (TOEFL, IELTS, Cambridge English Advanced  lub Pearson Test of English Academic). Ponadto, kandydaci muszą w aplikacji przedstawić zgodność celów rozwoju swojej kariery z korzyściami kształcenia na poziomie MBA i dołączyć dwa wspierające listy referencyjne. Dodatkowym kryterium oceniającym kandydata będzie rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim.

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć program International MBA?

Czas trwania programu, łącznie ze złożeniem i obroną pracy dyplomowej, wynosi 24 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli w czasie trwania programu student będzie miał zwiększone obowiązki służbowe lub rodzinne, może wystąpić o przerwę w studiach i później dołączyć do kolejnej edycji programu. Wymogiem jest jednak ukończenie wszystkich modułów oraz obrona pracy dyplomowej w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia programu.

Czy praca magisterska jest wymagana?

Wymogiem programu jest zaliczenie pracy dyplomowej, która może przybrać jedną z dwóch form: dysertacji lub projektu doradczego. Studenci, którzy wybiorą dysertację jako pracę dyplomową (przypominającą klasyczną pracę magisterską), będą musieli  wykazać się umiejętnością analizy i oceny teorii i koncepcji stanowiących ramy czy podstawy rozpatrywanego problemu badawczego oraz wykazać się umiejętnością zaprojektowania i przeprowadzenia badań pierwotnych i zintegrowania ich wyników z  dostępnymi  danymi wtórnymi. Z kolej studenci, którzy wybiorą projekt doradczy, przyjmą rolę konsultanta dla wybranej organizacji, zidentyfikują problem zarządzania, wspólnie z przedstawicielami organizacji przeprowadzą wstępną analizę problemu, zaprojektują i przeprowadzą badania pierwotne oraz przygotują raport nt. proponowanego rozwiązania problemu i implementacji tego rozwiązania.

Kto przyznaje dyplom MBA?

Studenci uczestniczący w programie International MBA w IBD Business School będą jednocześnie zarejestrowani w Buckinghamshire New University i po spełnieniu wymogów programu otrzymają brytyjski dyplom MBA przyznany przez ten uniwersytet. Buckinghamshire New University przyznaje stopnie zawodowe i naukowe na podstawie swoich uprawnień jako instytucji szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. Niezależnie od tytułu MBA nadanego przez Bukinghamshire New University, absolwenci programu otrzymają dyplom wydany przez IBD Business School.

Czy program jest prowadzony w języku angielskim?

Tak, program prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim. Dotyczy to zarówno samego procesu dydaktycznego, jak i spraw administracyjnych.

Czy program obejmuje wyjazd zagraniczny?

IBD Business School jest w trakcie uzgadniania z Buckinghamshire New University możliwości zorganizowania co najmniej jednego modułu w kampusie Uniwersytetu w High Wycombe pod Londynem.

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Czesne za cały program wynosi 30 000 PLN i 2 000 GBP. W ramach tego czesnego zapewnione są: prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz coaching i mentoring; wymagane materiały dydaktyczne (podręczniki, case’y, artykuły, symulacje, etc.); zakwaterowanie i wyżywienie podczas sesji rezydencyjnych w Serocku; transport pomiędzy Warszawą i Serockiem; dyplomy Buckinghamshire New University i IBD Business School oraz transkrypty.

Czy istnieje możliwość zapłacenia czesnego w ratach?

Tak, IBD Business School oferuje także elastyczny system ratalny, składający się z trzech rat. Suma wpłat w systemie ratalnym wynosi 31 000 PLN i 2 000 GBP.

Kim są wykładowcy i jaką filozofią nauczania się kierują?

Kadra dydaktyczna programu IMBA to międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Większość z nich współpracuje z IBD, choć pochodzi z innych instytucji naukowych,  korporacji czy z praktyki doradczej. Pochodzą zarówno z Polski, jak i z Wielkiej Brytanii. Wielu z polskich wykładowców posiada ogromne i unikatowe doświadczenie międzynarodowe. Nasza kadra kieruje się filozofią nauczania, która polega na łączeniu solidnych podstaw teoretycznych przedmiotu z praktycznym zastosowaniem tych podstaw i najlepszymi światowymi praktykami. Nacisk położony jest na analizę przypadków oraz rozwiązywanie aktualnych problemów decyzyjnych biznesu w kontekście międzynarodowym.

Gdzie i jak często odbywają się stacjonarne zajęcia dydaktyczne? Ile trwają zjazdy?

Stacjonarne zajęcia dydaktyczne odbywają się raz na miesiąc, w piątek i sobotę (czasami też w niedzielę do południa). Miejscem zajęć jest nowoczesny kampus IBD położony w Serocku nad Jeziorem Zegrzyńskim, 35 km od Warszawy. W trakcie zjazdów weekendowych prowadzone są zajęcia z jednego modułu, w podziale na dwie sesje, po 6 godzin każda. Dodatkowo odbywają się kilkugodzinne zajęcia z rozwoju umiejętności „miękkich” – Personal and Professional Development (P&PD).

Jaka jest rola e-learningu w tym programie?

Organizacja procesu dydaktycznego w tym programie łączy elementy tradycyjnej nauki w sali wykładowej z e-learningiem, czyniąc ten proces elastycznym z punktu widzenia studenta. Liczba godzin dydaktycznych w trakcie zjazdów jest ograniczona, natomiast e-learning i praca własna studentów odgrywają większą rolę niż w innych programach MBA.

Executive MBA

Często zadawane pytania
Co to jest Executive MBA i czym się różni od standardowego programu MBA?

Executive MBA to szczególna kategoria programu MBA, która różni się od klasycznego czy tradycyjnego MBA po kilkoma względami. Mimo iż zawartość merytoryczna obu kategorii programu może być podobna, tradycyjny program MBA bardziej skupia się na teorii i podstawach zarządzania biznesem, podczas gdy Executive MBA koncentruje się głównie na praktycznym zastosowaniu wiedzy i projektach prowadzonych przez studentów, także dla własnych organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu do tradycyjnych studiów MBA, programy Executive MBA są przeznaczone dla bardziej doświadczonych menedżerów, przedsiębiorców i innych praktyków zarządzania. Zazwyczaj są to profesjonaliści średniego i wyższego poziomu zarządzania, menedżerowie, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności organizacyjne i przywódcze, a także pragną poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania, co pozwoli im wziąć na siebie szerszą odpowiedzialność i podjąć się bardziej wymagających ról przywódczych. Taki profil studenta implikuje różnice w wymaganiach stawianych kandydatom. Studia EMBA wymagają od swoich studentów dłuższego stażu w zarządzaniu, kładą większy nacisk na ich ścieżkę kariery i potencjał przywódczy. Podczas przyjmowania kandydatów na studia Executive MBA znacznie mniej uwagi przywiązuje się do osiągnięć akademickich i testów (np. testu GMAT), a więcej do osiągnięć zawodowych i gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami programu.

Zajęcia dydaktyczne na studiach Executive MBA odbywają się też w innym formacie niż na tradycyjnych studiach MBA. Podczas gdy te ostatnie są prowadzone w trybie dziennym lub wieczorowym, programy EMBA są często oparte na systemie modułowym. Polega to na organizowaniu „zjazdów dydaktycznych” odbywających  się raz na kilka tygodni lub miesięcy z wykorzystaniem weekendów, co pozwala na minimalizowanie czasu spędzonego przez uczestników poza swoim biurem. Dość często format modułowy jest wspomagany e-learningiem.

Jakie są korzyści z ukończenia studiów Executive MBA?

Korzyści są wielorakie. Przedstawmy kilka najważniejszych. Zazwyczaj zdobycie dyplomu EMBA decyduje o dalszym rozwoju kariery zawodowej posiadaczy dyplomu lub może stać się głównym czynnikiem ich sukcesu w biznesie. Ukończenie programu EMBA może przyspieszyć rozwój aktualnej kariery lub pomóc w korzystnej zmianie ścieżki kariery. Absolwenci programów EMBA nie tylko wykazują się większą pewnością siebie i stają się efektywniejszymi menedżerami lub właścicielami firm, ale także zaczynają myśleć i działać jak liderzy. Są w stanie silniej wpływać na innych i robić to bardziej efektywnie. Ważnym atutem programu EMBA jest możliwość nawiązania i zbudowania cennych kontaktów biznesowych i towarzyskich, często owocujących pojawieniem się nowych możliwości i perspektyw rozwojowych.

Dla kogo jest przeznaczony ten program?

Program Executive MBA jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy pragną rozwijać swoją karierę, nie przerywając dotychczasowej pracy. Warto zauważyć, że program jest skierowany głównie do kadry średniego i wyższego szczebla zarządzania. Menedżerowie średniego szczebla mogą wykorzystać program jako katalizator w osiąganiu wyższych stanowisk i przejmowaniu szerszego zakresu obowiązków, podczas gdy menedżerowie wyższego szczebla (tak zwany „top management”) mogą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę, udoskonalić umiejętności zarządzania i rozwijać własny potencjał przywódczy. Z programu mogą też skorzystać przedsiębiorcy, właściciele MŚP i konsultanci w dziedzinie zarządzania.

Dlaczego IBD Business School i Uniwersytet SWPS

IBD należy do nowej generacji szkół biznesu. Ewoluowała ona od instytucji szkoleniowej dla profesjonalistów, która pierwotnie nazywała się „Fundacja – Centrum Prywatyzacji”, i oferowała szkolenia dla specjalistów w dziedzinie przemian gospodarczych od 1990 roku. Obecnie IBD Business School jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych instytucji edukacji biznesowej w Polsce z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwoju zarządzania i executive development. Szkolenia IBD Business School ukończyło ponad 215 000 menedżerów i specjalistów, szkoła współpracuje z blisko 280 przedsiębiorstwami, w tym z wieloma dużymi, międzynarodowymi korporacjami. Program Executive MBA to przykład najnowszych i najbardziej zaawansowanych praktyk w dziedzinie executive development, jakie IBD dziś oferuje. Program Executive MBA od 2017 roku jest wspólnie organizowany przez IBD Business School i  SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Uniwersytet SWPS jest pierwszym niepublicznym uniwersytetem w Polsce. Uniwersytet SWPS posiada 19-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych i szkoleń. Uczelnia oferuje studia podyplomowe m. in. w takich obszarach, jak biznes i zarządzanie oraz HR. W programach studiów z zakresu tych obszarów  kluczowe są zastosowania wiedzy z psychologii w zarządzaniu i przywództwie opartej na najnowszych wynikach badań, pozwalające rozwijać kompetencje interpersonalne i przywódcze. Obie instytucje partnerskie wzajemnie się uzupełniają, wnosząc do programu Executive MBA swoje wyjątkowe doświadczenia i kompetencje: IBD w szkoleniach menedżerskich i doradztwie organizacyjnym, a SWPS w edukacji uniwersyteckiej i badaniach naukowych.

Ile potrzeba czasu na ukończenie programu Executive MBA?

Minimalny okres trwania programu, włącznie z ukończeniem pracy/projektu magisterskiego, wynosi 20 miesięcy. Jednakże może to zająć więcej czasu, w zależności od tempa nauki oraz indywidualnej sytuacji studenta. Jeśli w danym okresie student doświadczy zwiększonych obowiązków służbowych lub rodzinnych, może zrobić przerwę i później ponownie dołączyć do kolejnej edycji programu. Jedynym wymogiem jest ukończenie wszystkich dwunastu modułów oraz przygotowane i obrona pracy magisterskiej w ciągu 5 lat od momentu rozpoczęcia studiów. Spodziewamy się, że większość studentów ukończy program w ciągu dwóch lat.

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać dyplom Executive MBA?

Uczestnicy otrzymują dyplom Executive MBA po zaliczeniu wszystkich 12 modułów, uzyskaniu pozytywnej oceny za zadania z Personal and Leadership Development (P&LD) oraz po  obronie pracy dyplomowej (projektu magisterskiego). Studenci muszą uzyskać 120 punktów kredytowych wg skali „UK credit points” (równowartość 60 ECTS) w ramach modułów oraz 60 punktów „UK credit points” (30 ECTS) poprzez napisanie i obronę pracy dyplomowej.

Czy praca magisterska jest wymagana?

Jest wymagana praca dyplomowa zwana projektem magisterskim (Master’s Project). Może nią być projekt doradczy, projekt start-upowy, albo standardowa praca magisterska (dysertacja). Studenci przygotowują prace dyplomowe indywidualnie pod kierunkiem promotorów – ekspertów w danej dziedzinie. Aby zacząć pracę nad projektem magisterskim, studenci najpierw muszą zaliczyć moduł „Research Methods”, który ma na celu przygotowanie ich do zastosowania odpowiednich metod badawczych w trakcie pisania pracy oraz rozwinięcie umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia w odniesieniu do praktycznych problemów zarządzania. Tematy prac dyplomowych są ustalane przez studentów wraz z promotorami przy wsparciu Dyrektora Programu.

Kto przyznaje dyplom Executive MBA?

Dyplom Executive MBA jest przyznawany przez IBD Business School. Na dyplomie potwierdza się udział Ashridge Executive Education w przygotowaniu programu. Dzięki współpracy z renomowaną szkołą biznesu z Anglii nasz dyplom odzwierciedla wysokie standardy i regulacje UK Code of Higher Education. Studenci dodatkowo otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

Czy program jest prowadzony w pełni w języku angielskim?

Tak, wszystkie moduły i inne zajęcia dydaktyczne są prowadzone w całości w języku angielskim. Nasz dedykowany personel EMBA płynnie posługuje się językiem angielskim i polskim.

Czy przewidziany jest wyjazd zagraniczny podczas studiów EMBA?

Tak, jeden z modułów odbywa się w Ashridge Executive Education w Anglii. Szkoła Ashridge jest partnerem IBD w przygotowaniu tego programu, a w szczególności jego curriculum. Poza modułem dydaktycznym, w Ashridge jest zaplanowane spotkanie networkingowe ze studentami tej uczelni oraz z brytyjskimi przedstawicielami biznesu.

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Czesne wynosi 50 000 PLN i pokrywa koszty wykładów i innych zajęć, coachingu i mentoringu, materiałów dydaktycznych, dydaktyki międzynarodowego modułu w Ashridge Executive Education, dyplomu IBD i transkryptów oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Czesne nie pokrywa transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania w Ashridge oraz opłaty rekrutacyjnej (300 PLN). Studenci mogą skorzystać z systemu ratalnego. Każda z rozłożonych w czasie czterech rat wynosi 13 250 PLN (suma rat to 53 000 PLN).

Kim są wykładowcy i jaką się kierują filozofią/metodą nauczania?

Wykładowcy poszczególnych modułów są międzynarodowymi, renomowanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Większość z nich pochodzi z innych instytucji naukowych i szkół biznesu. Są wśród nich także menedżerowie wyższego szczebla pracujący w korporacjach oraz konsultanci zarządzania. Nasi wykładowcy zostali wybrani ze względu na ich wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dynamicznego procesu dostarczania wiedzy oraz zdolności atrakcyjnego i praktycznego sposobu przekazywania materiału dydaktycznego.

Gdzie i jak często odbywają się stacjonarne zajęcia dydaktyczne („zjazdy”)?

Zjazdy dydaktyczne odbywają się raz na dwa miesiące. Miejscem zjazdów jest kampus IBD Business School w Serocku, położony nad Zalewem Zegrzyńskim, około 35 km od Warszawy. Kampus IBD w Serocku jest położony blisko portu lotniczego Warszawa-Modlin.

Ile dni roboczych muszę poświęcić, aby ukończyć program?

Ponieważ zjazdy dydaktyczne odbywają się częściowo podczas weekendów, harmonogram studiów minimalizuje ilość dni pracujących, które student musi poświęcić na studia EMBA. Szacujemy, że przeciętnie student będzie potrzebował 25 dni roboczych, żeby uczestniczyć we wszystkich sesjach dydaktycznych.

Jaki staż pracy jest wymagany przy przyjęciu na studia EMBA?

Minimalny wymóg to 3 lat pracy na stanowisku menedżerskim/kierowniczym. Natomiast kandydaci, którzy mają mniej niż 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym, muszą zdać i przedstawić wyniki testu GMAT.

Czy GMAT jest wymagany? Jakie są akceptowalne rezultaty testu GMAT?

Test GMAT jest wymagany tylko wtedy, gdy kandydat nie spełnia kryterium dotyczącego 5 lat stażu pracy na stanowisku menedżerskim. Niemniej, w niektórych sytuacjach Dyrektor Programów MBA może poprosić o wyniki testu GMAT niezależnie od spełnienia wymogu 5 lat stażu. Warto zaznaczyć, że nie istnieje próg punktowy, który jest brany pod uwagę; wynik testu GMAT będzie oceniany w odniesieniu do całokształtu aplikacji kandydata.

Jakie testy znajomości języka angielskiego są akceptowane?

Akceptujemy 4 podstawowe testy: TOEFL IBT (minimalnie 100+ punktów), IELTS (minimum 7 punktów), Cambridge English: Advanced - CAE (poziom C1 lub wyższy) lub Pearson Test of English (PTE) Academic Test (minimalna ilość punktów to 60). Inne testy mogą być wzięte pod uwagę przy zastosowaniu ekwiwalentności ich wyników w stosunku do minimalnych rezultatów powyższych czterech testów.

Czy są okoliczności, które zwalniają z wymogu testu z języka angielskiego?

Kandydaci, którzy wcześniej ukończyli studia w języku angielskim, osoby, dla których język angielski jest ich językiem ojczystym, lub osoby, które na co dzień używają tego języka w środowisku biznesowym (i mogą to potwierdzić lub udokumentować) – nie są zobowiązane do zdawania testu ze znajomości języka angielskiego.