Studia MBA FAQ

Executive MBA

Często zadawane pytania
Dla kogo jest ten program przeznaczony?

Program Executive MBA przeznaczony jest dla średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów firm  rodzinnych. Jest to program dla osób z wykształceniem wyższym (min. licencjat), posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu.

Jakie są korzyści z ukończenia studiów Executive MBA?

Korzyści są zarówno dla absolwenta, jak i jego organizacji. Uzyskanie dyplomu MBA daje możliwość przyspieszenia rozwoju kariery absolwenta lub może stać się głównym czynnikiem sukcesu w biznesie. Ukończenie studiów Executive MBA może przyspieszyć rozwój aktualnej kariery lub pomóc w rozpoczęciu nowej. Ze względu na duży nacisk położony na rozwój personalny i kompetencji menedżerskich oraz przywódczych, absolwenci programu MBA stają się efektywniejszymi menedżerami lub właścicielami firm. Są w stanie silniej wpływać na innych i motywować ich do realizacji wizji firmy lub przedsięwzięcia. Ważnym atutem Executive MBA jest to, że studia na takim poziomie pozwalają uczestnikom na budowanie cennych kontaktów i sieci. Ponadto uczestnicy programu dzielą się ze sobą wiedzą, pomysłami i doświadczeniem. Z kolei pracodawcy absolwentów EMBA zyskują bardziej wnikliwych i efektywniejszych menedżerów, zdolnych do wprowadzania w organizacji najlepszych praktyk biznesowych i innowacji.

Jakie są atuty/wyróżniki programu studiów Executive MBA?

Curriculum tego programu oparte jest na światowym standardzie MBA, ale mocno osadzone w realiach polskich, maksymalnie dostosowane do potrzeb polskich firm, w tym także małych i średnich. Nasza kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych praktyków biznesu w Polsce i wykładowców o międzynarodowej renomie. Tak zróżnicowana kadra zapewnia relewantność kontekstu i treści, ale zarazem rozszerza pole widzenia z perspektywy globalnej i przy wykorzystaniu najlepszych praktyk międzynarodowych. Rozbudowany moduł rozwoju miękkich kompetencji menedżerskich oraz zdolności przywódczych daje możliwość zdobycia, poza dyplomem EMBA, międzynarodowego certyfikatu HPL. Długoletnie doświadczenie i wypracowanie w IBD unikalnych narzędzi do diagnozowania, oceny i rozwoju kompetencji menedżerów powoduje, że program rozwoju „umiejętności miękkich” jest bardzo mocnym atutem tego MBA.

Miejsce prowadzenia zajęć sprzyja koncentracji na nauce i refleksji. Modułowy charakter programu pozwala na blokowanie zajęć w kilkudniowe zjazdy dydaktyczne, odbywające się raz na miesiąc. W procesie dydaktycznym stosujemy innowacje. Między innymi niektóre moduły są współprowadzone przez ekspertów obszarów akademickich i praktyków biznesu. Szeroko wykorzystujemy nowoczesne i angażujące metody nauczania, takie jak grywalizacja i ABIs oraz coaching grupowy.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać przyjętym?

Od kandydatów do programu wymagane jest wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterium) oraz co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku wymagającym podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto kandydaci muszą zademonstrować w aplikacji zgodność celów rozwoju swojej kariery z korzyściami kształcenia na poziomie MBA i przedstawić pozytywne referencje. Dodatkowym kryterium oceniającym kandydata będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć studia Executive MBA?

Czas trwania programu, łącznie z ukończeniem projektu dyplomowego, wynosi 24 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli w czasie trwania programu student będzie miał zwiększone obowiązki służbowe lub rodzinne, może zrobić przerwę i później dołączyć do kolejnej edycji programu. Wymogiem jest jednak ukończenie wszystkich modułów oraz obrona projektu dyplomowego w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia programu.

Ile czasu przeciętnie trzeba poświęcić na naukę?

Chociaż jest to sprawa indywidualna, można podać przybliżone obciążenie pracą każdego studenta. Program wymaga ok. 500 godz. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Tę liczbę należy pomnożyć przez 3, aby otrzymać orientacyjną liczbę godzin potrzebnych na studiowanie, przygotowanie do egzaminów i wykonanie wszystkich prac grupowych i indywidualnych w trakcie trwania programu.

Czy praca magisterska jest wymagana?

Nie, praca magisterska jako taka nie jest wymagana. Zastępuje ją doradczy projekt dyplomowy. Studenci, pracując w grupach, przygotowują projekty doradcze pod kierunkiem promotora wyznaczonego przez IBD. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przygotowania projektów indywidualnych.

Kto przyznaje dyplom Executive MBA?

Dyplom Executive MBA jest przyznawany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dzięki współpracy IBD z kilkoma uniwersytetami i szkołami biznesu na Zachodzie, dyplom ten certyfikuje światowe standardy jakościowe w kształceniu MBA. Równolegle do dyplomu EMBA, studenci, którzy spełnią dodatkowe warunki, otrzymają certyfikat High Performance Leadership, walidowany przez International Education Society (IES).

Czy program jest prowadzony w języku polskim?

Tak, wszystkie moduły i zajęcia dodatkowe są prowadzone w całości w języku polskim. W przypadku wystąpienia zagranicznych mówców lub trenerów prowadzących warsztaty zapewnione będzie tłumaczenie.

Czy program obejmuje wyjazd zagraniczny?

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w opcjonalnym wyjeździe zagranicznym. W zależności od stopnia zainteresowania ze strony studentów, IBD zorganizuje jeden wyjazd w trakcie trwania programu do kraju leżącego w atrakcyjnym regionie świata (Daleki Wschód, Ameryka Południowa). W trakcie tygodniowego pobytu za granicą odbywać się będą seminaria, spotkania z lokalnym biznesem oraz wizyty w firmach.

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Przy jednorazowej wpłacie na początku programu czesne wynosi 35 000 PLN. Przy płatności czesnego w czterech ratach całkowity koszt wynosi 37 000 PLN. Czesne pokrywa koszty wykładów i innych zajęć, coaching, mentoring, materiały do nauki, (podręczniki, case’y itd.). Czesne nie pokrywa kosztów opcjonalnego wyjazdu zagranicznego oraz opłaty za złożenie aplikacji na studia Executive MBA (300 PLN).

Kim są wykładowcy i jaką filozofią nauczania się kierują?

Wykładowcy poszczególnych modułów są renomowanymi ekspertami w swoich dziedzinach z dużym doświadczeniem praktycznym. Część z naszych wykładowców ma wieloletnie doświadczenie w pracy na uniwersytetach zagranicznych lub w organizacjach międzynarodowych. Są wśród nich także praktycy oraz konsultanci zarządzania. Nasi wykładowcy zostali wybrani ze względu na ich wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dynamicznego procesu dostarczania wiedzy oraz zdolności atrakcyjnego i praktycznego sposobu przekazywania materiału dydaktycznego. Ich filozofią jest odpowiednie łącznie teorii z praktyką. Niektóre moduły będą współprowadzone przez nauczycieli akademickich i praktyków zarządzania.

Gdzie i jak często odbywają się zajęcia dydaktyczne? Ile trwają?

Zjazdy dydaktyczne będą odbywały się raz na miesiąc. Miejscem zjazdów jest miasto Serock, położone nad Zalewem Zegrzyńskim, około 35 km od Warszawy. Kampus IBD w Serocku, „Green Park Conference Centre”, jest zlokalizowany blisko portu lotniczego Warszawa-Modlin.

Comiesięczne zajęcia rozpoczynają się zwykle w czwartek po południu i trwają do niedzieli w południe. W trakcie trwania programu uczestnicy będą musieli przebywać na kampusie przez ok. 60 dni, w tym – przez ok. 30 dni roboczych.

International MBA

Często zadawane pytania
Dla kogo jest przeznaczony ten program?

Program International MBA skierowany jest do menedżerów i specjalistów pracujących lub planujących podjąć pracę w środowisku międzynarodowym. Został zaprojektowany z myślą o uczestnikach pragnących szybko i skutecznie zbudować swoją początkową karierę menedżerską, a następnie awansować na wyższe stanowiska, których osiągnięcie wymaga nie tylko szerszej i bardziej zaawansowanej wiedzy menedżerskiej, ale również rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

Jakie są korzyści z ukończenia programu International MBA?

Program International MBA jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Studenci zdobywają najnowszą wiedzę, międzynarodową perspektywę i doświadczenie, dające im dobre podstawy do osiągania coraz wyższych stanowisk zarządczych w przyszłości. Otrzymują  doskonałe przygotowanie do pracy w zespołach wielonarodowych. Poznają najbardziej aktualną praktykę zarządzania, w tym także najnowsze cyfrowe modele biznesowe (digital business models). Nabywają rozwinięte umiejętności krytycznego i strategicznego myślenia oraz opanowują narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów w świecie, którego części są coraz bardziej wzajemnie z sobą powiązane.

Jakie są główne atuty/wyróżniki programu International MBA?

Program spełnia standardy jakości szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii i umożliwia uzyskanie brytyjskiego dyplomu MBA, wydawanego przez Buckinghamshire New University, taki sam, jaki otrzymują uczestnicy tego programu w Anglii. Program dostarcza mocnej dawki wiedzy i doświadczenia międzynarodowego dzięki swojej zawartości merytorycznej, wielokulturowym grupom studentów, modułowi za granicą i międzynarodowym projektom doradczym. IBD posiada długoletnie i unikalne doświadczenie w rozwoju kompetencji menedżerskich, na którym oparty jest rozbudowany i trwający przez cały okres studiów cykl zajęć coachingowych diagnozujących i rozwijających kompetencje interpersonalne i zdolności przywódcze.  Program jest zorganizowany w innowacyjnej formule łączącej zajęcia w kampusie z dynamicznym e-learningiem. Prowadzony jest w całości w jęz. angielskim.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać przyjętym?

Od kandydatów do programu wymagane są wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterium) oraz co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku wymagającym podejmowania decyzji biznesowych (kierowniczym lub specjalisty). Konieczne jest także potwierdzenie znajomości języka angielskiego – zazwyczaj na podstawie wyników jednego z akceptowanych testów językowych (TOEFL, IELTS, Cambridge English Advanced  lub Pearson Test of English Academic). Ponadto, kandydaci muszą w aplikacji przedstawić zgodność celów rozwoju swojej kariery z korzyściami kształcenia na poziomie MBA i dołączyć dwa wspierające listy referencyjne. Dodatkowym kryterium oceniającym kandydata będzie rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim.

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć program International MBA?

Czas trwania programu, łącznie ze złożeniem i obroną pracy dyplomowej, wynosi 24 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli w czasie trwania programu student będzie miał zwiększone obowiązki służbowe lub rodzinne, może wystąpić o przerwę w studiach i później dołączyć do kolejnej edycji programu. Wymogiem jest jednak ukończenie wszystkich modułów oraz obrona pracy dyplomowej w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia programu.

Czy praca magisterska jest wymagana?

Wymogiem programu jest zaliczenie pracy dyplomowej, która może przybrać jedną z dwóch form: dysertacji lub projektu doradczego. Studenci, którzy wybiorą dysertację jako pracę dyplomową (przypominającą klasyczną pracę magisterską), będą musieli  wykazać się umiejętnością analizy i oceny teorii i koncepcji stanowiących ramy czy podstawy rozpatrywanego problemu badawczego oraz wykazać się umiejętnością zaprojektowania i przeprowadzenia badań pierwotnych i zintegrowania ich wyników z  dostępnymi  danymi wtórnymi. Z kolej studenci, którzy wybiorą projekt doradczy, przyjmą rolę konsultanta dla wybranej organizacji, zidentyfikują problem zarządzania, wspólnie z przedstawicielami organizacji przeprowadzą wstępną analizę problemu, zaprojektują i przeprowadzą badania pierwotne oraz przygotują raport nt. proponowanego rozwiązania problemu i implementacji tego rozwiązania.

Kto przyznaje dyplom MBA?

Studenci uczestniczący w programie International MBA w IBD Business School będą jednocześnie zarejestrowani w Buckinghamshire New University i po spełnieniu wymogów programu otrzymają brytyjski dyplom MBA przyznany przez ten uniwersytet. Buckinghamshire New University przyznaje stopnie zawodowe i naukowe na podstawie swoich uprawnień jako instytucji szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. Niezależnie od tytułu MBA nadanego przez Bukinghamshire New University, absolwenci programu otrzymają dyplom wydany przez IBD Business School.

Czy program jest prowadzony w języku angielskim?

Tak, program prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim. Dotyczy to zarówno samego procesu dydaktycznego, jak i spraw administracyjnych.

Czy program obejmuje wyjazd zagraniczny?

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w studialnym wyjeździe zagranicznym zorganizowanym przez IBD Business School w atrakcyjnym regionie świata (w Azji lub Ameryce Południowej). W trakcie pobytu za granicą studenci poznają otoczenie biznesu oraz praktyki zarządzania kraju goszczącego. Ponadto, odbędą się spotkania z lokalnym biznesem i wizyty w firmach. Wyjazd zagraniczny zostanie zorganizowana, jeśli zbierze się odpowiednia grupa chętnych studentów.

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Czesne za cały program wynosi 30 000 PLN i 2 000 GBP. W ramach tego czesnego zapewnione są: prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz coaching i mentoring; wymagane materiały dydaktyczne (podręczniki, case’y, artykuły, symulacje, etc.); transport pomiędzy Warszawą i Serockiem; dyplomy Buckinghamshire New University i IBD Business School oraz transkrypty. W przypadku wyboru studialnego wyjazdu zagranicznego studenci będą zobowiązani do pokrycia jego kosztów.

Czy istnieje możliwość zapłacenia czesnego w ratach?

Tak, IBD Business School oferuje także elastyczny system ratalny, składający się z trzech rat. Suma wpłat w systemie ratalnym wynosi 31 000 PLN i 2 000 GBP.

Kim są wykładowcy i jaką filozofią nauczania się kierują?

Kadra dydaktyczna programu IMBA to międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Większość z nich współpracuje z IBD, choć pochodzi z innych instytucji naukowych,  korporacji czy z praktyki doradczej. Pochodzą zarówno z Polski, jak i z Wielkiej Brytanii. Wielu z polskich wykładowców posiada ogromne i unikatowe doświadczenie międzynarodowe. Nasza kadra kieruje się filozofią nauczania, która polega na łączeniu solidnych podstaw teoretycznych przedmiotu z praktycznym zastosowaniem tych podstaw i najlepszymi światowymi praktykami. Nacisk położony jest na analizę przypadków oraz rozwiązywanie aktualnych problemów decyzyjnych biznesu w kontekście międzynarodowym.

Gdzie i jak często odbywają się stacjonarne zajęcia dydaktyczne? Ile trwają zjazdy?

Stacjonarne zajęcia dydaktyczne odbywają się raz na miesiąc, w piątek i sobotę (czasami też w niedzielę do południa). Miejscem zajęć jest nowoczesny kampus IBD położony w Serocku nad Jeziorem Zegrzyńskim, 35 km od Warszawy. W trakcie zjazdów weekendowych prowadzone są zajęcia z jednego modułu, w podziale na dwie sesje, po 6 godzin każda. Dodatkowo odbywają się kilkugodzinne zajęcia z rozwoju umiejętności „miękkich” – Personal and Professional Development (P&PD).

Jaka jest rola e-learningu w tym programie?

Organizacja procesu dydaktycznego w tym programie łączy elementy tradycyjnej nauki w sali wykładowej z e-learningiem, czyniąc ten proces elastycznym z punktu widzenia studenta. Liczba godzin dydaktycznych w trakcie zjazdów jest ograniczona, natomiast e-learning i praca własna studentów odgrywają większą rolę niż w innych programach MBA.