Kariera po MBA

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Kariera po MBA – na co zwracać uwagę przy wyborze studiów

Dyplom ukończenia studiów MBA nie jest celem samym w sobie. To jedynie środek do pomyślnego rozwoju kariery w zarządzaniu. Każdy kandydat na studia MBA powinien zatem postawić sobie wyraźne cele zawodowe. Jak chcę rozwijać swoją karierę po MBA i czy te studia pomogą mi w osiągnięciu tych celów? Studia MBA dają olbrzymie możliwości nie tylko poszerzenia i pogłębienia wiedzy, ale także, a może przede wszystkim – rozwoju personalnego i zawodowego.

Doświadczenie wielu absolwentów potwierdza, że kariera po MBA jest łatwiejsza i szybsza, gdy uzyska się dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration. Dlaczego? Na czym polega jego szczególna wartość w budowaniu kariery zawodowej absolwenta MBA?

Ukończenie studiów MBA:

  • może stanowić silny bodziec w rozwoju kariery zawodowej menedżerów,
  • pozwala szybko awansować w obecnej organizacji lub znaleźć nowe możliwości zatrudnienia lub samozatrudnienia,
  • umożliwia wypełnienie luki pomiędzy obecną sytuacją zawodową studenta a celami rozwoju jego kariery na przyszłość,
  • ułatwia zmianę branży, mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, w tym w innych krajach, gdzie warunki pracy i perspektywy rozwoju są najbardziej korzystne.

Sprawdź ofertę programów MBA w IBD Business School: Studia MBA

Studia MBA to także szansa na zmianę ścieżki kariery

Ukończenie studiów MBA to często punkt zwrotny w karierze zawodowej absolwenta. Duża część studentów podejmuje te studia z myślą o zmianie dotychczasowej ścieżki swojej kariery po MBA. A to dlatego, że te studia dają niebywałą możliwość poznania funkcjonowania biznesu niejako „od góry”. Pozwalają wypracować holistyczne spojrzenie na całość biznesu, z uwzględnieniem zrozumienia roli poszczególnych działów, takich jak: finanse, rachunkowość zarządcza, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie operacjami itd. Wiedza i umiejętności zarządzania nabyte w trakcie studiów MBA mają charakter uniwersalny, niezależny od sektora, branży czy obszaru geograficznego. Ta uniwersalność daje możliwość podjęcia pracy w każdej dziedzinie gospodarki, w tym także podjęcia własnej działalności biznesowej. Z kolei cenne kontakty nabyte w trakcie studiów poszerzają możliwości poszukiwania nowych wyzwań i nowej kariery po MBA – w innych niż dotychczasowe branżach i krajach.

Studia MBA to czas autorefleksji nad dotychczasową karierą zawodową studenta

Kariera po MBAStudia MBA tworzą niezwykłą atmosferę i okazję do autorefleksji. Najważniejsze jest „poznanie samego siebie” – poznanie zarówno własnych możliwości, jak i ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności oraz poznanie sposobów pokonywania ograniczeń. Często studenci MBA odkrywają ukryty potencjał w sobie poprzez wymianę myśli i doświadczeń z innymi doświadczonymi profesjonalistami zarządzania. Przy czym nie chodzi tu tylko o otrzymywanie informacji zwrotnej od prowadzących zajęcia, ale i, a może przede wszystkim, od innych studentów. Taka wymiana informacji odbywa się głównie w trakcie pracy grupowej nad zadaniami, projektami i case’ami.

Czas studiów MBA to także okazja do odkrycia własnych, nie znanych dotychczas zdolności i kompetencji. Autorefleksja profesjonalna jest wreszcie ważnym narzędziem doskonalenia kompetencji zawodowych, gdyż pozwala na identyfikację luk w tych kompetencjach. Autorefleksja powinna prowadzić do krytycznej diagnozy dotychczasowej pracy zawodowej i jasnego określenia ścieżki rozwoju kariery po MBA.

Kariera po MBA w IBD Business School

Filozofia nauczania IBD Business School na studiach MBA to łączenie najnowszej wiedzy w dziedzinie zarządzania z jej praktycznym zastosowaniem w Polsce i na świecie. Dla IBD ważne jest, aby absolwenci mogli osiągać wymierne sukcesy zawodowe. Szkoła kładzie duży nacisk na rozwój cech i kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych uczestników programów MBA. Niezależnie od tego, czy studenci są menedżerami średniego szczebla, czy doświadczonymi profesjonalistami u szczytu swojej kariery,  studia MBA w IBD Business School  przygotowują do aktywnego kierowania nią.  Dzięki dużej dawce psychologii społecznej,  studenci poznają psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji i prowadzenia  biznesu. W trakcie nauki  rozpoczynają pracę z mentorami – doświadczonymi liderami biznesu, co pozwala im stworzyć plan osobistego rozwoju, powiązany z długoterminowym planem biznesu i celami  kariery po MBA. Program MBA  rozwija styl zarządzania zgodnie z  celami zawodowymi studenta. Pomaga w tworzeniu najwyższych umiejętności menedżerskich i niezawodnych praktyk biznesowych.  Nowe doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas studiów MBA czynią absolwentów psychicznie silniejszymi. Stają się oni bardziej kompetentni  w roli lidera, bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. Potrafią przekonać innych ludzi do realizacji atrakcyjnych wizji biznesowych.

prof. Jan Nowak
Dyrektor Programów MBA w IBD Business School

[ssba]