Szkoleniowe gry symulacyjne

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Szkoleniowe gry symulacyjne – gra jako metoda kształcenia

Dlaczego szkoleniowe gry symulacyjne są skuteczną metodą uczenia się? Ponieważ stanowią próbkę rzeczywistości, którą można obserwować, oceniać, wobec której można wyciągać wnioski i podejmować konkretne decyzje, widząc ich skutki.

Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie.
Hans Zeier

Człowiek nie może zro­zumieć u in­nych te­go, cze­go sam nie przeżył.
Hermann Hesse

Zgodnie z psychologią uczenia się oraz podejściem w psychologii zwanym „Experimental learning” i „Action learning”  ludzie najlepiej uczą się poprzez doświadczanie. Doświadczenie rozumiane jest jako metoda prób i błędów podejmowanych w trakcie działania. Doświadczenie dostarcza bodźców do zmiany zachowania. Jest to szczególnie użyteczne w uczeniu osób dorosłych. Utrwalone silne wzorce i nawyki często blokują dojrzałych ludzi na otwarcie się na nowe formy zachowań, nowe strategie decyzyjne i umiejętności. Symulacyjne gry szkoleniowe stanowią doskonałą próbkę rzeczywistości, w której gracze realnie działają  i doświadczają skutków swoich działań, mają możliwość obserwacji wybranych przez siebie strategii oraz usprawniania się metodą prób i błędów.

Szkoleniowe gry symulacyjne, czyli uczenie się przez doświadczenie

O efektywności  gier szkoleniowych stanowi uczenie się przez doświadczenie, opisane przejrzyście w znanym modelu uczenia się D. Kolba. Model ten mówi nie tylko o tym jak skutecznie może uczyć się człowiek, ale też o tym jak może uczyć się organizacja – czyli jak wzmacnia się know–how organizacji, rozumiany jako system zarządzania wiedzą w organizacji – w szczególności rozwiązywanie problemów, otwartość na niejednoznaczność informacji i umiejętność podejmowania decyzji w niepewnych warunkach.

Dlaczego gry są tak skuteczne?

 • Atrakcyjność gier powoduje wzrost energii i motywacji do procesu uczenia się. W związku z tym nabywanie kompetencji czy zmiana postaw następują szybciej i z mniejszym oporem przed zmianą.
 • Dynamiczność gry jako metody uczenia się przyśpiesza podejmowanie trudnych decyzji oraz ułatwia branie odpowiedzialności.
 • Symulacyjne gry szkoleniowe dają rzetelny, wiarygodny i konkretny feedback uczestnikom,  czy udało im się osiągnąć zamierzone efekty poprzez swoje decyzje i działania; gry dają szansę już na poziomie punktacji i samych wyników (zanim jeszcze trener/moderator przejdzie do omówienia) odniesienie efektywności decyzji graczy do faktycznych rezultatów, które osiągnęli,  a w związku z tym – do realiów pracy uczestników.
 • Decyzyjność uczestników w grze i ich samodzielność powoduje, że ta metoda lepiej niż inne umożliwia realny sprawdzian działań i decyzji uczestników; swoboda w decyzjach uczestnika gry powoduje, że feedback  jest bardzo skuteczny.

Kluczowe korzyści z zastosowania szkoleniowych gier symulacyjnych w firmie

Korzyść 1: Gry umożliwiają uczenie się poprzez doświadczenie, co stanowi najbardziej pragmatyczną i użyteczną formę uczenia się w szkoleniu osób dorosłych w środowisku biznesowym.

Korzyść 2: Umożliwiają uczestnikom wzmocnienie efektywności osobistej i biznesowej poprzez:

 • sprawdzian nabytych umiejętności i wiedzy w dotychczasowych szkoleniach,
 • weryfikację stosowanych praktyk i zachowań w organizacji (odzwierciedla się to w decyzjach podejmowanych podczas symulacji),
 • skuteczną zmianę postaw (jedną z najtrudniejszych umiejętności człowieka),
 • wsparcie wdrażania w praktyce (dzięki  udziałowi w symulacji) nabytych wcześniej na szkoleniach umiejętności i wiedzy.

Korzyść 3: Optymalizacja kosztów Klienta, wydatkowanych na rozwój kadry pracowniczej. Gry symulacyjne są narzędziami, które na stałe pozostają w organizacji. Dzięki temu jednorazowy zakup gry symulacyjnej umożliwia wielokrotne korzystanie z niej w kształceniu kadry. Ponadto konsultanci IBD Business School mogą przygotować trenerów wewnętrznych w organizacji i/lub wyższą kadrę menedżerską do prowadzenia takich symulacji, co umożliwia optymalizację kosztów dalszych szkoleń. Dodatkową korzyścią jest przygotowanie top managementu (poprzez przygotowanie do prowadzenia/moderowania gier) do pełnienia funkcji mentorów w organizacji, czyli wzmocnienia funkcji liderskiej  stałego mentoringu kadry itp.

Korzyść 4: Szkoleniowe gry symulacyjne stanowią kluczowy know-how organizacji w rozwoju jej innowacyjnego potencjału.

Efektywność szkoleniowych gier symulacyjnych

O efektywności symulacyjnych gier szkoleniowych stanowi UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE.

Badania* pokazały, że gry odznaczają się wysoką efektywnością jako narzędzia edukacyjne w przypadku takich kluczowych kompetencji, jak m.in.:

 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • planowanie i przewidywanie,
 • rozumienie powiązań i zależności w strukturze firmy,
 • budowanie zaangażowania i motywacji pracowników,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętności organizacyjne, w tym zarządcze.

Ponadto badania nad tego typu grami  wskazały ich wyższą efektywność szkoleniową w porównaniu z innymi narzędziami szkoleniowymi i tradycyjnymi formami edukacji w przypadku takich kompetencji  i umiejętności, jak:

 • zdolności przywódcze,
 • umiejętności organizacyjne (zarządzanie czasem, planowanie itp.),
 • motywowanie do rozwoju,
 • umiejętność syntetyzowania i aplikacji w praktyce wiedzy wyniesionej z innych szkoleń,
 • samopoznanie i weryfikacja za pomocą gier własnych zdolności.

* Por. Gosen, Washbush, 2004; Fry, Kidron, Schriesheim, 1995; Biggs, Miles, Schubert, 1993

Osoby, które wzięły udział w grach symulacyjnych, przyznawały zwykle, że dzień gry pozwolił im na utrwalenie wiedzy zdobytej przez kilka lat nauki!

Gry mogą stanowić nie tylko wsparcie w uczeniu się nowych form działania i podejmowania decyzji, ale też mogą być doskonałym narzędziem typu assessment i development center, pozwalającym  na weryfikacją dotychczasowych nawykowych działań.

dr Beatricze Andrzejewska

Zobacz także naszą ofertę z zakresu szkoleniowych gier symulacyjnych:

[ssba]