Źródła dofinansowania studiów MBA i studiów podyplomowych

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Dofinansowanie MBA i studiów podyplomowych – jak uzyskać

W obecnej perspektywie finansowej istnieją 3 potencjalne możliwości ubiegania się o dofinansowanie MBA i studiów podyplomowych:

1) środki dostępne w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

2) środki dostępne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

3) dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych

 

Ad 1) Podmiotowy System Finansowania

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Podmiotowy System Finansowania (PSF) jest sposobem dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na rozwój przedsiębiorców i ich pracowników. Dzięki systemowi popytowemu pozwala on na wybór oferty dopasowanej do potrzeb danego przedsiębiorcy spośród usług oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Głównymi założeniami Podmiotowego Systemów Finansowania są:

 • pomoc tylko dla firmy z sektora MŚP
 • samodzielny wybór interesującej usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę/ uczestnika
 • uproszczony sposób ubiegania się i rozliczania dotacji
 • połączenie systemu z Bazą Usług Rozwojowych

 

Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomenduje opracowanie długofalowego planu rozwoju przedsiębiorstwa przed skorzystaniem z Podmiotowego Systemu Finansowania i oferuje projekt wsparcia ekspercko-doradczego w tym zakresie.

Aktualnie wybierani są operatorzy środków w poszczególnych województwach. Poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo i na jednego pracownika jest różny w każdym województwie. Średnio wynosi ono ok. 5 000 zł na osobę i zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa oraz priorytetów wspieranych w danym województwie (np. branż szybko rozwijających się). W województwie mazowieckim i pomorskim środki te nie będą dostępne.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Ad 2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W 2017 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń dostępna jest pula środków w wysokości 199 588 tys. zł.

Środkami tymi dysponują Powiatowe Urzędy Pracy. Urząd, w ramach dostępnych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, może dofinansować rozwój pracowników, w tym kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia zawodowe oraz badania lekarskie, psychologiczne i ubezpieczenia, jeżeli wymagane są w danym toku kształcenia.

Przyznana kwota dofinansowania jest w głównej mierze uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Dla mikro przedsiębiorstw (do 10 pracowników) poziom dofinansowania może wynieść do 100%, dla pozostałych przedsiębiorstw do 80%, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jest to zatem kwota maksymalnie ok. 12 tys. zł. Środki te można uzyskać na kształcenie zarówno pracodawców, jak i pracowników.

W 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustanowiło następujące priorytety w wydatkowaniu środków:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 (kwota 157 275,4 tys. zł):

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 (kwota 39 318,9 tys. zł):

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

 

Aby uzyskać środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń, należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, który jest właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2017/ oraz w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Ad.3. Dofinansowanie studiów dla osób bezrobotnych

Ten rodzaj dofinansowania MBA i studiów podyplomowych skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo osobie biorącej udział w zajęciach przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Studia podyplomowe, o których dofinansowanie ubiega się osoba bezrobotna, prowadzone są na uczelni, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 

Aby otrzymać dofinansowanie MBA i studiów podyplomowych, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://psz.praca.gov.pl/oraz w Powiatowych Urzędach Pracy.

Dofinansowane studia podyplomowe – gdzie szukać dofinansowania: podsumowanie

Studia MBA to wiedza, którą przekazują Ci najlepsi specjaliści z dziedziny biznesu oraz prestiżowy dyplom, dzięki któremu będzie Ci łatwiej w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Te elitarne studia to bardzo poważna inwestycja w Twój rozwój osobisty i cenną edukację. Zobacz, kto może pomóc Ci w edukacji i rozwijaniu Twoich umiejętności.

Dofinansowanie studiów od pracodawcy

Popularnym sposobem na studia MBA z dofinansowaniem jest zaangażowanie pracodawcy. Takie dofinansowanie może on uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wystarczy, że wyznaczonym terminie złoży wniosek o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy. Ty jako pracownik będziesz musiał podpisać umowę, która zobowiąże Cię do pozostania w firmie do czasu zakończenia studiów MBA.

Dofinansowanie od uczelni

Zorientuj się, czy uczelnia, którą się interesujesz oferuje dofinansowania. To bardzo popularny sposób w Stanach Zjednoczonych – tam uczelnie sponsorują naukę najlepszym kandydatom. Inną możliwością są stypendia dla konkretnych grup studentów:

 • kobiet,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób, które pochodzą z krajów rozwijających się.

Informacje o możliwościach studiowania MBA z dofinansowania znajdziesz na stronie internetowej interesującej Cię uczelni.

Dofinansowanie studiów podyplomowych z Unii Europejskiej

W Polsce i krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość studiów MBA z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczelnia pozyskuje pieniądze przez szkoły wyższe lub firmy szkoleniowe i tym samym pozwala studentom na studiowanie MBA, ale z obniżoną kwotą za studia. Zasady korzystania z takiego finansowania są ściśle określone:

 • nie możesz przekroczyć dozwolonej liczby nieobecności,
 • musisz uzyskać zaliczenia wszystkich przedmiotów w wyznaczonym terminie.

Pamiętaj tylko, że jeśli nie dotrzymasz tej umowy, będziesz musiał zwrócić dotacje.

Studia MBA w IBD Business School:

Executive MBA we współpracy z Ashridge Executive Education i Uniwersytetem SWPS.

International MBA we współpracy z Buckinghamshire New University

MBA

 

[ssba]