Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych (ESKB)  – Gwarancja kompetencji bankowych

Kompleksowy program wzmacniania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dedykowany dla pracowników sektora bankowego. Cykl szkoleń przygotowany został przez najlepszych ekspertów IBD Business School na podstawie zarówno badań własnych, których celem była identyfikacja potrzeb kompetencyjnych pracowników sektora bankowego, jak i analizy Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, opracowanego przez Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich.

Szkolenie otwarte ESKB wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników sektora bankowego, wzbogacając posiadane przez nich kwalifikacje w wiedzę merytoryczną i kompetencje zawodowe niezbędne do skutecznego podejścia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E.

Standaryzacja Kwalifikacji przeprowadzona przez European Banking & Financial Services Training Association umożliwiła identyfikację najistotniejszych komponentów wiedzy i umiejętności, których posiadanie jest kluczowe dla prawidłowej realizacji zadań stojących przed pracownikami sektora bankowego.

Tym samym Program Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych ESKB, realizujący wszystkie zagadnienia merytoryczne zawarte w Standardach Kwalifikacyjnych, jest szansą dla jego uczestników na wzbogacenie wiedzy  i kompetencji zawodowych, będących podstawą do ubiegania się o status Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po zdaniu egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E).

 

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do pomyślnego zdania egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat działalności banków, tworzonych relacji z interesariuszami, a także ryzyka i znaczenia wykonywania obowiązków zawodowych w poszanowaniu z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami etycznymi towarzyszącymi działalności instytucji zaufania publicznego
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, a w szczególności bankowości

 

Grupa docelowa

 • Pracownicy sektora bankowego:
  • zainteresowani uzyskaniem statusu Dyplomowanego Pracownika Bankowego DPB
  • posiadający pewne doświadczenie bankowe, ale bez formalnej edukacji w zakresie ekonomii, finansów i bankowości
 • Nowi pracownicy sektora bankowego, zaczynający kariery zawodowe w banku
 • Pracownicy innych instytucji finansowych zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu bankowości

 

Korzyści dla banków

 • Wzrost efektywności działań sprzedażowych w oparciu o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w obszarze wiedzy merytorycznej z zakresu ekonomii, finansów i bankowości
 • Wzmacnianie konkurencyjności oraz pozycji rynkowej w oparciu o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Wsparcie procesu decyzyjnego w obszarze oceny okresowej pracowników oraz rekrutacji

 

Korzyści dla pracowników sektora bankowego

 • Pozyskanie wiedzy merytorycznej i rozwój kompetencji umożliwiający skuteczne podejście do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
 • Rozwój zawodowy w oparciu o wystandaryzowane kwalifikacje opracowane przez Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich
 • Wzmacnianie pozycji na rynku pracy

 

Tematyka

 1. System monetarny i finansowy Unii Europejskiej
 2. Klienci, produkty i usługi banku
 3. Ryzyko i compliance

 

Słowa kluczowe: sektor bankowy, bank, ZBP, Związek Banków Polskich, System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich, EBTN, European Banking & Financial Services Training Association, Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych ESKB, egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, Dyplomowanego Pracownika Bankowego DPB, instytucje zaufania publicznego

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

Zobacz także:

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Ocena projektów inwestycyjnych

Finanse dla niefinansistów poziom I

Finanse dla niefinansistów poziom II

Program szczegółowy

SESJA I. SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UNII EUROPEJSKIEJ (8h)

 • Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
 • Polityka monetarna w UE
 • System finansowy w Unii Europejskiej
 • Unia Bankowa

SESJA II. KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU (24h)

 • Produkty i usługi
 • Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
 • Klienci detaliczni
 • Klienci zamożni
 • Klienci MSP
 • Klienci korporacyjni
 • Etyka

SESJA III. RYZYKO I COMPLIANCE (16h)

 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko operacyjne
 • Inne ryzyka

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

dr Piotr Wiśniewski - wykładowca

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Minnesota, doktor nauk ekonomicznych, wizytujący profesor uczelni zagranicznych. Obecnie adiunkt...>>

Terminy

 

On-line

23-24.06.2022 Sesja I
07-08.07.2022 Sesja II
21-22.07.2022 Sesja III

 

24-25.09.2022 Sesja I
08-09.10.2022 Sesja II
22-23.10.2022 Sesja III

 

 

 

Warunki udziału

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia:* 3900 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy).

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.