Program studiów International MBA

 

Program studiów International MBA trwa 24 miesiące i składa się z 8 modułów, cyklu warsztatów rozwijających kompetencje osobiste i zawodowe oraz pracy dyplomowej. Studenci, którzy spełnili wszystkie wymogi programu i uzyskali 180 brytyjskich punktów kredytowych (równowartość 90 punktów ECTS), uzyskują dyplom MBA.

 

Program International MBA wymaga zaliczenia wszystkich ośmiu modułów; za każdy z nich przyznaje się 15 punktów kredytowych (razem 120 punktów). Pozostałe 60 punktów kredytowych przyznaje się za pracę dyplomową, która może przyjąć formę dysertacji lub projektu doradczego. Ponadto studenci zaliczają cykl zajęć pt. Personal and Professional Development (PPD), które nie mają przypisanych punktów kredytowych, ale są obligatoryjne. Ich celem jest rozwinięcie kompetencji menedżerskich i zdolności przywódczych uczestników programu. W trakcie zajęć PPD wykorzystywane są metody coachingu grupowego i indywidualnego oraz modele i testy kompetencyjne, takie jak Individual Competence Profile (ICP), oparte na metodzie oceny kompetencji 360 stopni, która polega na ocenianiu kompetencji przez inne osoby. Umożliwia to poszerzenie perspektywy i zmianę patrzenia na siebie. Cechy osobiste oraz kompetencje menedżerskie uczestników są diagnozowane na początku programu. Na podstawie tej diagnozy identyfikuje się obszary indywidualnych kompetencji wymagające rozwoju w trakcie trwania programu. Podczas każdej sesji rezydencyjnej studenci biorą udział w sesjach coachingowych, w trakcie których analizuje się wyniki testów kompetencyjnych i wypracowuje strategie poprawy kompetencji „miękkich”. Pod koniec programu cechy osobiste i kompetencje menedżerskie są oceniane ponownie w celu określenia postępu w ich rozwoju i wypracowania planu dalszego ich rozwoju w przyszłości.

Struktura programu International MBA

Prezentowana poniżej grafika ilustruje główne elementy programu International MBA i powiązania między nimi w trakcie dwuletniego procesu edukacyjnego. Program rozpoczyna się od jednodniowej sesji wprowadzającej zwanej Induction. Po tej sesji realizowane są kolejno poszczególne moduły, a równolegle do nich – odbywają się zajęcia w ramach cyklu warsztatów Personal and Professional Development. Mniej więcej po ośmiu miesiącach trwania programu, studenci rozpoczynają przygotowanie swoich prac dyplomowych – dysertacji lub projektów doradczych. Po zaliczeniu wszystkich modułów tematycznych, warsztatów PPD i obronie pracy dyplomowej, studenci uzyskują dyplomy ukończenia programu International MBA.

 


Program studiów International MBA
 

Organizacja procesu dydaktycznego w tym programie łączy elementy tradycyjnej nauki w sali wykładowej z e-learningiem, czyniąc ten proces elastycznym z punktu widzenia studenta. Liczba godzin dydaktycznych w trakcie zjazdów jest ograniczona, natomiast e-learning i praca własna studentów odgrywają większa rolę niż w innych programach MBA. Egzaminy odbywają się na kampusie IBD Business School. Szkoła przeszła rygorystyczną ocenę jako kwalifikowany partner Buckinghamshire New University. Proces kontroli jakości, w tym także sposób przeprowadzania egzaminów, reguluje umowa między tymi instytucjami. Buckinghamshire New University ma prawo do zatwierdzania treści egzaminów, a kadra dydaktyczna Uniwersytetu powtórnie sprawdza (second marking) prace egzaminacyjne oceniane wcześniej przez pracowników dydaktycznych IBD.

W trakcie całego programu organizatorom przyświeca cel podniesienia wiedzy, umiejętności menedżerskich i zdolności analitycznych studentów, po to aby po ukończeniu tych studiów mogli zdobywać kolejne szczeble w swojej karierze zawodowej. Cel ten jest realizowany poprzez połączenie zajęć w sali wykładowej, własnej pracy studenta, pracy badawczej prowadzonej przez studenta pod kierunkiem kadry dydaktycznej, e-learningu przy wsparciu tutorów i z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie e-learningowej. Ocena studentów dokonywana jest na podstawie indywidualnych prac zaliczeniowych, projektów grupowych, egzaminów, analiz przypadków , blogów i wpisów na forach dyskusyjnych prowadzonych on-line, zgodnie z celami edukacyjnymi i założonymi wynikami kształcenia. Nacisk jest kładziony na tzw. Formative Assessment – ocenę wiedzy i umiejętności studentów w trakcie prowadzonych zajęć, zarówno w sali wykładowej, jak za pośrednictwem mediów cyfrowych (np. Skype’a). Zajęcia w ramach poszczególnych modułów odbywają się na regularnych spotkaniach w kampusie oraz podczas webinariów i forów dyskusyjnych on-line, prowadzonych przez wykładowców lub tutorów, którzy mają możliwość oceny zrozumienia treści modułów oraz dostarczenia informacji zwrotnej.

Dowiedz się więcej o studiach International MBA

Sposób oceny studentów jest tak zaprojektowany, aby zapewniał realizację założonych efektów kształcenia oraz rozwój wiedzy i umiejętności. Samodzielne uczenie się jest wkomponowane w strukturę programu i umożliwia studentom pogłębione zrozumienie materiału poprzez syntezę, krytyczne myślenie i ewaluację. Ocena jest dokonywana na podstawie wyników pracy studenta na zajęciach i zadań domowych oraz egzaminów końcowych. W niektórych przypadkach ocena nie wymaga zdawania egzaminu końcowego.

 

Program studiów International MBA – opis modułów

MB751 International Management of Finance

Celem tego modułu jest stymulowanie dyskusji i zrozumienia wpływu globalizacji i internacjonalizacji na organizacje z perspektywy zarządzania finansowego oraz odpowiedzialności organizacji wobec ich interesariuszy. Moduł poszerza wiedzę studentów na temat międzynarodowego otoczenia finansowego oraz instrumentów finansowych używanych przez korporacje wielonarodowe w celu minimalizacji ryzyka. Rozważane są także sprawozdawczość i harmonizacja informacji finansowej w wymiarze międzynarodowym. Ważnym elementem treści modułu jest też zrozumienie i docenienie koncepcji i teorii finansowych związanych z ekspansją przedsiębiorstwa poza granice własnego kraju oraz jej konsekwencji finansowych, etycznych i społecznych. W nawiązaniu do sprawozdań finansowych, studenci tego modułu zapoznają się z problematyką pozyskiwania, finansowania oraz zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

MB752 Marketing Strategy in an Always on World

Podczas gdy ogólnym celem marketingu jest identyfikacja, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb nabywców, to projektowanie strategii, która ma zapewnić jego realizację, staje się coraz większym wyzwaniem. Spowodowane jest to szybkim rozwojem technologii informacji i komunikacji, związanymi z tym zmianami zachowań nabywców, odpowiedzią organizacji na te zmiany oraz nową dynamiką konkurencji. „Podróż” nabywcy w kierunku zakupu nie przypomina już definitywnej ścieżki liniowej, jak to miało miejsce w przeszłości; na tej ścieżce pojawiają się wielorakie punkty kontaktu ze sprzedawcą lub jego marką, zarówno on-line jak i off-line. Różnorodne i stale zmieniające się czynniki prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne także wpływają na sposób, w jaki organizacje odpowiadają na potrzeby nabywców. Otoczenie konkurencyjne zmienia się dynamicznie i konkurenci starają się być o krok do przodu. Biorąc powyższe pod uwagę, moduł ten dostarcza wiedzy na temat tego, jak badać i analizować sytuację rynkową i jak budować strategię marketingową, aby dostarczyć klientowi wartości dodanej i wyróżnić się na rynku. Dodatkowo, studenci zapoznają się ze sposobem tworzenia briefu dla zewnętrznych agencji marketingowych w celu implementacji strategii i maksymalnego zaangażowania nabywcy.

 

MB753 Leading, Managing and Developing Talent

Moduł pozwala zrozumieć rolę zarządzania talentami w organizacji. Studenci poznają różne pojęcia talentów i sposoby, w jakie talenty wpływają na politykę i strategię organizacji w różnych kontekstach: lokalnym i globalnym, na rynkach niszowych i masowych, w organizacjach uzwiązkowionych i bezzwiązkowych, na poziomie grupowym i indywidualnym. Tematyka modułu obejmuje alternatywne podejścia do przywództwa, zarządzania i rozwoju kadr. Studenci zapoznają się także z takimi zagadnieniami, jak zarządzanie wartościami i kulturą organizacyjną, zaangażowanie pracowników oraz coaching i mentoring. Omawiane są także rola i funkcje profesjonalnego działu HR. Moduł wymaga od studentów, ale także pomaga im w krytycznej refleksji nad teorią i praktyką zarządzania zasobami ludzkimi z różnych punktów widzenia: etycznym, zawodowym i organizacyjnym, kontynuując rozwój umiejętności studentów w zakresie krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i wykazywania empatii.

 

MB754 International Logistics and Operations Performance

Moduł ma za zadanie przygotować studentów do kariery w zarządzaniu biznesem międzynarodowym, koncentrując uwagę na znaczeniu logistyki i zarządzania operacjami dla efektywności biznesu. Podczas modułu studenci nauczą się różnych technik zarządzania operacjami oraz poznają rolę logistyki i e-commerce w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Studenci będą też mieć możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w podejmowaniu decyzji operacyjnych poprzez, na przykład, grę biznesową lub studium przypadku. Ponadto studenci zapoznają się z oprogramowaniem powszechnie używanym w zarządzaniu projektami (np. Microsoft Project). Wreszcie studenci zdobędą praktyczną znajomość niektórych narzędzi TQM.

 

MB755 Strategic Leadership

Właściwe zastosowanie koncepcji przywództwa w biznesie może stanowić o różnicy pomiędzy sukcesem i porażką lub pomiędzy zwykłym przetrwaniem a astronomiczną zyskownością. Ponadto, wiele badań, w tym konkluzje Belbina odnośnie „Syndromu Apollo” (gdzie grupy wysoce kwalifikowanych pojedynczych pracowników nie umiały współpracować w zespołach), wskazuje, że strategiczny rozwój przywództwa jest zarówno niezbędny dla prężności korporacji, jak i dobrobytu gospodarek narodowych. Moduł ma na celu nauczenie menedżerów zaawansowanego sposobu myślenia, aby stali się odpowiedzialnymi, refleksyjnymi przyszłymi liderami. Wiedza nabyta w trakcie tego modułu pozwoli na transformację kompetentnych menedżerów w racjonalnych, motywujących i prężnych liderów, liderów myślących strategicznie, którzy rozumieją i potrafią przekazać innym zasadnicze różnice pomiędzy rolą menedżera i lidera biznesu.

 

MB756 Project Management

Zarządzanie projektami sprowadza się do systematycznego uwzględniania wymogów klientów, ustalania priorytetów oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy czasem, kosztami i efektywnością wykonywania zadań. Dobre zarządzanie projektami pozwala identyfikować i kontrolować różnego rodzaju ryzyko związane z danym przedsięwzięciem oraz osiągać założone cele i korzyści w granicach budżetu – i nie jest to ograniczone do dużych projektów, ale znajduje zastosowanie także w realizacji zadań o mniejszej skali. W tym module studenci poznają analityczne i organizacyjne zasady będące podstawą zarządzania projektami oraz zostaną wyposażeni w umiejętności wykorzystywane w fazach inicjowania, planowania, koordynowania i oceny realizacji projektów. Studenci zdobędą też praktyczne doświadczenie w stosowaniu podstawowych technik zarządzania projektami oraz standardowych w tej dziedzinie metodologii, takich jak PRINCE 2 i Microsoft Project. Z kolei analiza przypadków da studentom wgląd w różne komponenty i ograniczenia odnoszące się do tworzenia i realizacji projektów.

 

MB757 Organisational Resilience

Organizacje są stale narażone na zagrożenia ze strony przypadkowych i złośliwych działań zewnętrznych. Aby się ustrzec przed tymi zagrożeniami lub kontrolować ich wpływ na organizację i jej zasoby, potrzebne jest planowanie na wielu poziomach organizacyjnych. Moduł przygotowuje studentów do planowania, a następnie zarządzania działaniami operacyjnymi, aby zapewnić nie tylko przewidywanie zagrożeń, ale także skuteczną i sprawną reakcję na poważne, potencjalnie destrukcyjne, zdarzenia. W celu przetrwania, ochrony reputacji lub utrzymania rentowności organizacji niezbędne jest pełne zrozumienie przez jej liderów i menedżerów owych zagrożeń oraz ich zdolność do skutecznego przeciwdziałania zakrojonym na szeroką skalę zakłóceniom i ryzyku; przy czym ta zdolność powinna być zgodna z celami strategicznymi organizacji. Ze względu na rozprzestrzenienie się cyfrowych technologii komunikacji, zwiększoną odpowiedzialność publiczną firm, globalne łańcuchy dostaw oraz przyśpieszenie podejmowania decyzji, holistyczne podejście do zapewnienia organizacyjnej odporności na zagrożenia jest nie tylko pożądane, ale staje się niezbędnym atrybutem współczesnego biznesu.

 

MB758 Digital Leadership in a World of Continuous Change

Dla wielu organizacji dynamiczny wzrost cyberprzestrzeni i pojawienie się niemal bezgranicznych rynków cyfrowych, doprowadziło do przełamania barier handlowych, otwarcia się łańcuchów dostaw i zwiększonej obecności produktów dostawców w świadomości społecznej. Ta głęboka zmiana otoczenia organizacji dokonała się w sposób niestabilny i często nieprzewidywalny, czyniąc ją trudną do zrozumienia czy do kompetentnego wykorzystania przez wiele firm. Tymczasem przedsiębiorcy i kierownictwa korporacji są w coraz większym stopniu narażone na utratę ważnych informacji, złośliwe cyberataki oraz wewnętrzne ryzyko związane z wykorzystaniem systemów IT. Dlatego też ustalenie odpowiedniej równowagi pomiędzy kreatywnym, nieskrępowanym podejściem do innowacji i przedsiębiorczości a bezpiecznym podejściem do ochrony zasobów intelektualnych i informacyjnych firmy jest obecnie głównym strategicznym wyzwaniem decyzyjnym, przed którym stoją liderzy biznesu. Moduł przygotowuje dzisiejszych liderów do efektywnego przewidywania, zarządzania i reagowania na dynamiczne i niejednokrotnie destrukcyjne zmiany w globalnym otoczeniu biznesowym, powodowane rozprzestrzenianiem się cyfrowej infrastruktury biznesu.

 

MB759 Dissertation

To jest ostatni moduł dla studentów, którzy wybiorą dysertację jako pracę dyplomową. Zarazem jest to istotny element własnej pracy badawczej studenta prowadzonej pod kierunkiem promotora. W celu przygotowania pracy dyplomowej, student musi określić temat rozprawy, problem badawczy, cele badawcze, zgromadzić i przeanalizować odpowiednią literaturę przedmiotu oraz przeprowadzić badania pierwotne i wtórne dla realizacji celów pracy. Każdemu studentowi przydzielony będzie promotor, który jest ekspertem w danej dziedzinie i który zapewni pomoc merytoryczną w przygotowaniu rozprawy. Aby zaliczyć ten moduł, student musi się wykazać umiejętnością analizy i oceny teorii i koncepcji stanowiących ramy czy podstawy rozpatrywanego problemu badawczego oraz wykazać się umiejętnością zaprojektowania i przeprowadzenia badań pierwotnych i zintegrowania ich wyników z dostępnymi i relewantnymi danymi wtórnymi.

 

MBA760 Consultancy Project

Moduł dla studentów, którzy wybiorą przygotowanie projektu doradczego jako pracę dyplomową. Obie formy, projekt doradczy i dysertacja, pozwalają uzyskać tę samą liczbę punktów kredytowych i wymagają przygotowania pracy pisemnej o tej samej objętości (liczbie słów) i w tym samym czasie. Projekt rozwija umiejętności doradcze studenta, który przyjmuje rolę konsultanta dla wybranej organizacji (może to być miejsce pracy studenta), identyfikuje problem zarządzania, wspólnie z przedstawicielami organizacji przeprowadza wstępną analizę problemu, projektuje i przeprowadza badania pierwotne oraz przygotowuje raport nt. proponowanego rozwiązania problemu i implementacji tego rozwiązania. Od studenta wymaga się, aby wybrał organizację, dla której będzie przygotowany projekt doradczy i wynegocjował z tą organizacją jej wsparcie dla realizacji projektu poprzez udostępnienie niezbędnych informacji i zezwolenie na przeprowadzenie badań, w tym także wywiadów, w czasie, który pozwala na złożenie raportu w wymaganym terminie. Student, pracując jako konsultant nad określonym problemem w organizacji, będzie zobowiązany przedstawić analizę problemu, wyniki badań i rekomendacje jego rozwiązania odpowiednim przedstawicielom kierownictwa organizacji.

 

Sprawdź ofertę pozostałych programów MBA:  Studia MBA