I ty możesz być twórcą, czyli to, co najważniejsze w prawie autorskim

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Małgorzata Sudoł || Prawo autorskie to trudny temat, nie tylko zresztą w Polsce; człowiek czuje niestety opór przed płaceniem za coś, co wydaje mu się elementem natury. Muzyka, obraz, śpiew, słowo – mamy wrażenie, że to wszystko powinno być dostępne za darmo, oczywiście dopóty, dopóki sami nie staniemy się twórcami…(i np. namalujemy obraz, zrobimy artystyczne zdjęcie, napiszemy artykuł na dany temat, skomponujemy utwór muzyczny).

W jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak ||  Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku spółek prawa handlowego ciąży na każdym ze wspólników spółki osobowej (poza komandytariuszem w spółce komandytowej i akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej). Obowiązek taki spoczywa także na każdym z członków zarządu spółki kapitałowej.

Praktyczne aspekty opodatkowania umów o pracę z członkami zarządu

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Krzysztof Biernacki ||  Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych1 związane z wprowadzeniem tzw. negatywnej definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b Pdof) stały się przyczyną m.in. weryfikacji posiadanych przez członków zarządu umów ze spółką zarządzaną nawet w sytuacji, gdy nie prowadzili oni pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czy warto zabezpieczać zobowiązania wekslem

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak ||  Weksel własny jest dokumentem, w którym dłużnik (wystawca) zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy. Weksle zwykło się traktować jako formę zabezpieczania zobowiązań, co niestety nie jest do końca zgodne z prawdą. Dokument ten, po pierwsze, nie daje wierzycielowi żadnych praw do majątku dłużnika, z którego można by się zaspokoić w przypadku nieuregulowania należności.

Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak ||  Nieuzgodnione postanowienia umowy będą występować przede wszystkim tam, gdzie konsument otrzymuje gotowy formularz umowy, a tym samym nie ma możliwości negocjacji i wpływania na jej treść (np. przy umowach ubezpieczenia samochodu, umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowach pożyczki, kredytu). Należy zwrócić uwagę na to, że występowanie w umowie tzw. niedozwolonej klauzuli umownej nie przekreśla ważności całej umowy, ale powoduje, że jedynie konkretny jej zapis staje się niewiążący.

Nie zawsze wspólnik otrzyma dywidendę

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak  ||  Jeśli wypłata dywidendy na rzecz udziałowców w spółce będzie dokonywana niezgodnie z prawem, członkowie zarządu odpowiedzą osobiście wobec spółki za uszczuplenie jej majątku. Zakończenie roku obrotowego jest chwilą wyczekiwaną przez wspólników spółek kapitałowych. Posiadają oni bowiem prawo do udziału w zysku, który został wypracowany przez spółkę za dany rok obrotowy. Zanim jednak dojdzie do jakichkolwiek wypłat na rzecz wspólników, muszą zostać spełnione wymogi formalne.

Walorem mediacji jest jej szybkość

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Lisak  ||  Mediacja może być skutecznym narzędziem w dochodzeniu roszczeń od dłużników. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w procesie windykacji wierzytelności są ugody zawierane z dłużnikami. W ugodach takich w zamian za umorzenie części zobowiązań czy też odroczenie w czasie spłaty należności dłużnicy przyznają się na piśmie do długu i zobowiązują do uregulowania należności w określonym terminie.

Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Lisak  ||  Celem instytucji przedawnienia jest dyscyplinowanie uczestników obrotu prawnego tak, aby dochodzili swoich roszczeń przed sądem w racjonalnych terminach. Jak pokazuje praktyka, procesy wytaczane po zbyt długim czasie są trudne do prowadzenia – świadkowie nie żyją, słabo pamiętają fakty, dokumenty stają się nieczytelne lub giną.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego po 20.03.2007 roku

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Lisak  ||  20 marca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Ma ona na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw gospodarczych. Ale zmiany te nie dotyczą tylko przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Obejmują również ogólne zasady procesu, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

Wspólnicy oceniają pracę członków zarządu

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak  ||  Co roku członkowie zarządu spółek kapitałowych muszą przygotować sprawozdania z działalności spółki. Sprawozdanie takie sporządza się obligatoryjnie w związku z zakończeniem roku obrotowego. Następnie podlega ono ocenie przez radę nadzorczą co do zgodności z księgami i dokumentami spółki oraz ze stanem faktycznym (w tych spółkach kapitałowych, gdzie rada nadzorcza występuje).