Program studiów MBA

Program studiów MBA jest podzielony na moduły, które łącznie budują i integrują teoretyczną i praktyczną wiedzę na poziomie strategicznym, operacyjnym oraz w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, w kontekście globalnego i krajowego otoczenia biznesowego. Tematy modułów odzwierciedlają aktualne potrzeby polskich firm. Kilka modułów reprezentuje unikalne podejście IBD i Uniwersytetu SWPS do kształcenia na poziomie MBA, zwłaszcza w obszarze psychologii biznesu.

 

Program studiów MBA

 

 

 

Struktura programu MBA

Równolegle do zdobywania praktycznej wiedzy w ramach powyższych modułów, studenci będą brać udział w programie rozwoju kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych. Sesje rozwijające te kompetencje i umiejętności będą odbywać się w trakcie każdego zjazdu szkoleniowego, w ciągu całego okresu studiów. Podczas tych sesji, prowadzonych głównie w formie coachingu z superwizją grupową, będą wykorzystywane odpowiednie materiały oraz testy, takie jak indywidualna diagnoza kompetencji menedżerskich – Individual Competence Profile (ICP). Diagnozują one cechy i umiejętności każdego studenta oraz pozwalają na zdefiniowanie obszarów kompetencyjnych wymagających poprawy. Program studiów MBA zakłada, iż na każdym zjeździe, uczestnicy pod kierunkiem coachów będą dyskutować o tym, jak poprawić wyniki testów i rozwinąć swoje kompetencje. Na koniec programu testy kompetencyjne będą przeprowadzane ponownie, a ich wyniki porównywane z poprzednimi w celu określenia postępów studenta. Po ukończeniu całego cyklu rozwoju kompetencji „miękkich”, studenci będą mieli możliwość otrzymania certyfikatu High Performance Leadership (HPL), walidowanego przez International Education Society (IES), jako dodatkowej kwalifikacji poza dyplomem MBA. Dodatkowym wymogiem otrzymania certyfikatu HPL jest zaliczenie gry High-Impact Leadership Online Game (HIL Online), która rozwija umiejętności zarządzania zespołem w zamianie, oraz przygotowanie przez studenta planu rozwoju własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych.

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich stanowi jedną z unikalnych cech programu studiów MBA. IBD Business School wykorzystuje w tym programie długoletnie doświadczenie w rozwoju kompetencji menedżerskich nabyte w ramach realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm.

Dowiedz się więcej o studiach MBA

 

Doradczy projekt dyplomowy stanowi ukoronowanie studiów MBA. Chociaż dopuszcza się możliwość indywidualnego przygotowania projektu dyplomowego, zazwyczaj jest on przygotowywany w kilkuosobowych grupach pod kierunkiem promotora wyznaczonego przez IBD. Najczęściej projekt dyplomowy będzie dotyczyć zagadnień z dziedziny zarządzania, znajdujących swoje praktyczne odzwierciedlenie w firmach czy branżach reprezentowanych przez studentów. Praca nad projektem da więc nie tylko możliwość ugruntowania i rozwinięcia wiedzy i umiejętności studenta w obszarze zgodnym z jego zainteresowaniami i potrzebami, ale pozwoli także na praktyczne zastosowanie tej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu konkretnych problemów zarządzania z korzyścią dla organizacji, której projekt dotyczy.

Dla studentów zainteresowanych eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w trakcie którego odbędą się prelekcje na temat warunków i możliwości prowadzenia biznesu w kraju goszczącym (kraj ten będzie inny w poszczególnych edycjach programu), wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Program MBA w skrócie:

  • Sesja informacyjno-integracyjna („Orientacja”)
  • 17 modułów tematycznych
  • Program rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych
  • Doradczy projekt dyplomowy
  • Opcjonalny moduł zagraniczny („Eksploracja biznesu międzynarodowego”)
  • Liczba godzin dydaktycznych: 450
  • Czas trwania programu: cztery semestry (2 lata)

Sprawdź ofertę pozostałych programów MBA: Studia MBA