Business Strategy for HR Directors (BS HRD)

Terminy i lokalizacje: 04.05.2017 - 01.07.2017, Serock k. Warszawy
21.09.2017 - 25.11.2017, Serock k. Warszawy
Czas trwania: 108 godz., 9 dni
Opis sesji: 3 sesje
Cena - zw. z VAT: 12 000 PLN Cena promocyjna!

Cena netto: 16 000 PLN 12 000 PLN              Promocja CENA NA START

Najwartościowszym zasobem każdej firmy jest jej kapitał ludzki. Spójność strategii biznesowej i jej celów w zarządzaniu ludźmi, partnerstwo i bliska współpraca działów biznesowych i HR budują przewagę konkurencyjną firm.

Business Strategy for HR Directors jest unikalnym programem dla szefów HR dużych organizacji, których wyzwania biznesowe wymagają pełnej spójności tych dwóch obszarów. Pełnienie tak ważnej roli przez dyrektorów HR wymaga od nich ambicji, odwagi i wyjścia poza strefę komfortu.

Nasz program pomaga dyrektorom HR w dokonaniu tej zmiany – transformacji swojej roli w organizacji, wzmacnia zaufanie do własnych wyborów i wyposaża w konkretne przykłady z biznesu, potwierdzające poprawność wybieranej drogi.

 

Elżbieta Mytych
Dyrektor Programowy
Centrum Eksperckiego Strategia i Zarządzanie
emytych@ibd.pl
tel. kom. +48 509 001 100
 

 

PARTNERZY IBD BUSINESS SCHOOL

Idea i główne założenia

Od szefów HR coraz częściej oczekuje się silnego zaangażowania i wkładu w proces podejmowania decyzji strategicznych przez organizacje. Aby ten wkład był jak najbardziej wartościowy i dopasowany do potrzeb firmy, dyrektorzy HR muszą świetnie rozumieć koncepcje i modele tworzone przez biznes i komunikować się z nim tym samym językiem.

Business Strategy for HR Directors to intensywny program szkoleniowy przeznaczony dla doświadczonych dyrektorów HR. Obejmuje obszar strategii organizacji oraz jej powiązań ze strategią HR. Udział w programie ułatwia szefom HR branie aktywnego udziału w pracach zarządu i w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dokonywana podczas zajęć analiza powiązań między strategią biznesową a strategią HR wyposaża dyrektorów HR w narzędzia wpływu na realizację przez firmę jej kluczowych celów biznesowych. To skutkuje pełnym dostosowaniem do nich struktury firmy, jej systemu szkoleń, rekrutacji, wynagrodzeń i innych funkcji HR.

 

Profil uczestnika

 • Doświadczeni szefowie HR i rozwoju organizacji (poziom C lub C-1) z dużych, wielooddziałowych firm, którzy posiadają 10-letnie doświadczenie menedżerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z pełną odpowiedzialnością za obszar HR)
 • Dyrektorzy HR z firm planujących rozszerzenie swojej działalności lub przeprowadzenie dużych zmian organizacyjnych
 • Właściciele firm zainteresowanych pogłębieniem rozumienia relacji pomiędzy strategią biznesową a modelami zarządzania ludźmi oraz polityką HR.
 • Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata.

 

Kandydaci na uczestników programu powinni spełniać zdefiniowane wyżej kryteria. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie podejmuje Komisja Rekrutacyjna IBD Business School.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Zbudowanie przekonania o kluczowej roli dyrektora HR jako partnera zarządu w podejmowaniu i realizacji najważniejszych decyzji biznesowych, zarówno krótkoterminowych, dotyczących efektywności organizacji, jak i długoterminowych, dotyczących jej kierunków strategicznych
 • Zrozumienie roli strategii HR w zarządzaniu efektywnością oraz w operacjonalizacji strategii firmy
 • Pogłębienie wiedzy na temat najbardziej znanych koncepcji strategicznych i modeli biznesowych, ułatwiających pełnienie proaktywnej roli w definiowaniu i realizacji strategii biznesowej w firmie 
 • Analiza około 30 przypadków biznesowych
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu – dyrektorami HR
 • Przygotowanie narzędzi i ram dla przeprowadzania zmian w firmie
 • Realizacja konkretnych projektów biznesowych w firmach uczestników programu
 • Zapewnienie wsparcia IBD Business School przy wdrażaniu zmian
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu z obszaru wdrażania strategii HR
 • Wsparcie facylitatorów IBD Business School przez cały czas trwania programu
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju zawodowym uczestnika

 

Zakres merytoryczny

I. JAK ZDEFINIOWAĆ I ZAKOMUNIKOWAĆ CELE STRATEGICZNE FIRMY

 1. Analiza konkurencji
 2. Definicja celów biznesowych organizacji
 3. Komunikacja strategii wewnątrz firmy

II. CO SIĘ OPŁACA – JAK WYCENIĆ WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Na czym zarabiamy, a na czym tracimy
 2. Jaka jest wartość klienta
 3. Jak stworzyć rentowny produkt
 4. Kiedy jesteśmy efektywni

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI STRATEGII ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Usprawnienia i doskonałość operacyjna (operational excellence)
 3. Kiedy i jak strategia HR wspiera strategię biznesową
 4. Jak HR może skutecznie wspierać menedżerów liniowych w realizacji celów strategicznych

IV. JAK ZUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Infrastruktura HR i kapitał ludzki firmy jako element wspierający lub utrudniający realizację celów biznesowych

 

Pobierz broszurę: Business Strategy for HR Directors

 

Metody szkoleniowe

Ze względu na praktyczny charakter programu, który ma inspirować i pomagać uczestnikom we wdrażaniu zmian swojej roli i roli obszaru HR w środowisku biznesowym, w trakcie wszystkich sesji jest wykorzystywana metoda analizy przypadków biznesowych:

 • Uczestnicy przeprowadzają analizę około 30 przypadków biznesowych; każde studium przypadku jest bazą dla autorefleksji i przeniesienia wniosków z analizy na własną rzeczywistość zawodową.
 • Integracja programu z praktyką biznesową odbywa się w małych zespołach, przy wsparciu facylitatorów IBD Business School; w zespołach są też przygotowywane projekty, których realizacja odbywa się pomiędzy poszczególnymi sesjami.
 • Uczestnicy programu mają również unikalną szansę dokonania konfrontacji swojego myślenia o roli dyrektora HR z praktyką podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ludzi sukcesu.
 • Bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmian w postawach i myśleniu o swojej roli w organizacji odgrywają sesje integracji programu i praktyki biznesowej, które są platformą wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami oraz sesje networkingowe.

 

PROWADZĄCY MODUŁY  ||  MENTORZY I COACHOWIE  ||  FACYLITATORZY

Prowadzący moduły

prof. Mariusz Bednarek

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu renomowanych uczelni polskich i zagranicznych, ceniony ekspert i doradca wielu organizacji biznesowych m.in. w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Peru, Meksyku i Kanadzie. >>

dr Anna Bugalska

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Ceniony ekspert HR, trener, coach. >>

dr Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe...>>

Waldemar Czachorowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1987), magister inżynier organizacji systemów produkcyjnych; dydaktyk akademicki, trener kadr kierowniczych, prezes zarządu firmy szkoleniowo-doradczej, wcześniej dyrektor ds. finansowych i kierownik administracyjny.  >>

dr inż. Przemysław Domański

Doktor inż. elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego), ekspert w dziedzinie zarządzania projektami.>>

dr Beata Kozyra

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele...>>

Arkadiusz Kustra

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej.  >>

Dariusz Mazurek

Absolwent SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Master of Business Administration – University of Illinois at Urbana Champaign, a także podyplomowych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Finansów SGH. Doświdaczony i dojrzały menedżer, konsultant i przedsiębiorca.>>

Elżbieta Mytych

Jest absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja teoria ekonomii) i EMBA Wharton Business School, University of Pennsylvania. Posiada certyfikat Project Manager (metodyka Prince2 Practitioner) i Black Belt (metodyka Lean 6Sigma).>>

dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).>>

 

Mentorzy i coachowie

Marta Gabalewicz

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing SGH oraz Wydziału Psychologii UW. Stypendystka Lund University w Szwecji i Copenhagen Business School w Danii. Akredytowany trener i mentor NMC na wszystkich kursach... >>

Magdalena Kwiatek

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych (psychologia organizacji i zarządzania – 1996, socjologia – 1998). Blisko 20-letnie doświadczenie doradcze i trenerskie zdobywała m.in.  jako Learning & Development Senior Manager (PwC)...>>

Aureliusz Leżeński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator NMC na wszystkich kursach ... >>

Agnieszka Marczak-Czajka

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw u swoich klientów ... >>

Agnieszka Szwejkowska

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w następujących obszarach: obsługa klienta, proces sprzedaży, komunikacja interpersonalna...>>

prof. Piotr Olaf Żylicz

Doktor  psychologii organizacji, od kilkunastu lat realizujący projekty konsultingowe dla biznesu. Pracuje również jako trener, głównie w obszarze kompetencji zarządczych, oraz jako coach. Jest akredytowanym mentorom i egzaminatorem NMC. >>

 

Facylitatorzy

Agnieszka Barańska

Praktyk biznesu i przedsiębiorca, trener i konsultant w IBD Business School. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych dotyczących rozwoju biznesu, tworzenia modeli biznesowych, przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą.>>

Katarzyna Marczak

Absolwentka psychologii na SWPS i zarządzania zasobami ludzkimi na ALK. Praktyk biznesu, konsultant i trener posiadający 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada certyfikat Insights Discovery Accreditation oraz Thomas PPA.>>

Dariusz Opierowiec

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert i konsultant w obszarze sprzedaży i marketingu. Od czerwca 2016 roku Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego Sprzedaż i Marketing w IBD Business School.>>

Kinga Rycerz

Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydział Zarządzania i Marketingu i Podyplomowych Studiów Menedżerskich Executive MBA na tej uczelni. Praktyk biznesu, jej kluczowe kompetencje to: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim...>>

Jakub Świniarski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie Ekonomiką Przedsiębiorstw, studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling” na SGH; jest w trakcie studiów doktoranckich z zarządzania na tej uczelni, ma także dyplom ACCA.>>

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Business Strategy for HR Directors składa się z trzech trzydniowych sesji. W skład każdej z nich wchodzą moduły (zamykane analizą przypadków biznesowych), po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, facylitowaną przez przedstawiciela IBD Business School.

Przed każdą sesją uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się do zajęć. W tym czasie są również przeprowadzane badania ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji uczestników programu. Pomiędzy sesjami jest też realizowany projekt grupowy

 

TERMINY EDYCJI:*

 

Edycja I

SESJATERMINY
SESJA I      04-06.05.2017
SESJA II01-03.06.2017
SESJA III29.06. - 01.07.2017

 

Edycja II

SESJATERMINY
SESJA I21-23.09.2017
SESJA II19-21.10.2017
SESJA III23-25.11.2017

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU:

Cena udziału w programie: 16 000 PLN 12 000 PLN netto. Obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. w ramach Promocji CENA NA START.

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • dostęp do testów i badań online
 • opiekę facylitatora pomiędzy sesjami
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat IBD Business School
 • certyfikat International Education Society (IES)
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • udział w wydarzeniach artystycznych

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

KONTAKT:

Dział Programów Otwartych,  tel. + 48 768 20 22, +48 695 330 033

DYREKTOR PROGRAMU:

Elżbieta Mytych, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego Strategia i Zarządzanie

emytych@ibd.pl, tel. kom. +48 509 001 100

 

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).