Coaching jako jedno z narzędzi zarządzania współczesnego menedżera

Kategorie: Artykuły, Coaching

Agnieszka Ausfeld || Celem skutecznego realizowania działań w organizacji kadra zarządzająca wypracowuje pewien standard zarządzania, który powinien zakładać, że założone cele danego obszaru organizacji zostaną osiągnięte. Nie jest zaskoczeniem, że często bywa tak, iż pomimo starań zespołu i nacisku ze strony menedżera, plany nie zostają zrealizowane.

Trudni negocjatorzy. Jak przełamać impas w negocjacjach?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Zespół ekspertów IBD || Problem „trudnego negocjatora” może wynikać z rzeczywistego zachowania strony rokowań, jej naturalnych tendencji. Może być jednak też i tak, że wystąpi on jako rezultat symulacji strony, jako próba manipulowania. Klasyfikację trudnych negocjatorów, ich charakterystykę i rekomendowany sposób postępowania z nimi prezentuje poniższa tabela.

Prezentacja na medal

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Katarzyna Ładniak-Grońska, Piotr Pysiak || Prezentacja sprzedażowa może być rozumiana jako narzędzie, którego używa handlowiec podczas rozmowy, jak i w szerszym rozumieniu – jako pewien zestaw kroków sprzedaży i sposób prowadzenia rozmowy handlowej. W artykule zostanie dokonana próba ujęcia tematu łącząca te dwie perspektywy.

Negocjacje w biznesie. Definicja, rodzaje, strategie, zasady, etapy

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie

Zespół ekspertów IBD || Negocjacje w biznesie są sekwencją wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów. Sytuacje, w której korzyść jest uzyskiwana wyłącznie przez jedną stronę, można nazwać quasi-negocjacjami, manipulacjami lub perswazją mającą na celu wymuszenie.

Kobieta z męskim sercem. Lektura dla każdego

Kategorie: Artykuły, Coaching

Nasze rekomendacje || Polecamy książkę „Kobieta z męskim sercem” dla tych, którzy muszą nauczyć się stawiać opór silniejszemu przeciwnikowi i uwierzyć, że to jest możliwe, ale także dla tych, którzy w swoich firmach i organizacjach odpowiadają za projekty w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmującej m.in. zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom, bez względu na  stopień niepełnosprawności

MBA szansą dla kobiet

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Aneta Jóźwiak || Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że w 2015 roku kobiety zarabiały o 33 proc. mniej niż mężczyźni. Obecną sytuację w kadrach zmienić może odpowiednia edukacja, która umożliwia pokonanie wielu barier w drodze do sukcesu. W jaki sposób kurs MBA może wzmocnić pozycję kobiet w biznesie?

Dlaczego w biznesie ważna jest społeczna odpowiedzialność?

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Monika Szałanek || Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (skrót CSR – z ang. Corporate Social Responsibility) coraz częściej pojawia się w dyskusjach praktyków i teoretyków wielu dziedzin naukowych, tj. ekonomii, zarządzania, prawa czy socjologii. Przypisuje się jej walory sprzyjające wzrostowi wzajemnego zaufania powiązanych ze sobą podmiotów, które biorą aktywny udział w życiu gospodarczym.

Polscy menedżerowie na globalnym i krajowym rynku pracy

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Jan Nowak || W najnowszym numerze „Contact Online”, wydawanym przez British Polish Chamber of Commerce, została opublikowana rozmowa z prof. Janem Nowakiem na temat przygotowania polskich menedżerów do zajmowania najwyższych stanowisk zarządczych zarówno w krajowych firmach, jak i międzynarodowych, w tym w ich polskich oddziałach.

Asesor – zawód czy rola w projekcie

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska, Iwona Ostrowska || Przez wielu praktyków assessment i development center uznawane jest za wartościowe narzędzie, pozwalające uzyskać kompleksowe informacje o kandydatach do pracy, głównie na stanowiska menedżerskie oraz pracownikach, którzy podlegają ocenie potencjału rozwojowego. Ocena w AC/DC opiera się na podstawie aktywności uczestników w różnego rodzaju ćwiczeniach, testach i wywiadzie.

Rola edukacji MBA w rozwoju kadry menedżerskiej

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Jan Nowak || Ważnym aspektem studiów MBA jest stymulowanie refleksyjnego myślenia studentów – zdolności krytycznej oceny własnych poglądów, decyzji, działań, postaw, zachowań, mocnych stron i słabości. To refleksyjne myślenie pozwala integrować teorię z praktyką zarządzania i ułatwia samopoznanie się.