O kryzysie współczesnego społeczeństwa, czyli nasza wesoła apokalipsa wciąż na nowo przeżywana

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Bartosz Schauer || Jeśli chciałoby się wskazać jakieś zagadnienie, które od dłuższego czasu nie tylko jest stale obecne w intelektualnej tradycji zachodniej cywilizacji, ale którego popularność zdaje się być coraz większa, to niewątpliwie można by wymienić problem kryzysu nowoczesności. Wydaje się wręcz, że nowoczesność owa (czymkolwiek jest) w kryzysie tym pogrążona jest permanentnie, lub też, że stanowi on jej konstytutywny element.

Bohater naszych dni, czyli krótka rozprawka o pieniądzu

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak ||  Ludzie używają pieniądza jako narzędzia władzy i wywierania wrażenia na innych. Jest on wyznacznikiem i miarą sukcesu. Przypisuje się mu moc zdobywania akceptacji społecznej, prestiżu, bezpieczeństwa, wolności, miłości czy satysfakcji osobistej. Mają zatem pieniądze aspekty symboliczne i społeczne, wpływają na ludzką motywację, dobrostan i stosunki z innymi ludźmi.

Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Magdalena Olechnowicz ||  W latach 80., jak piszą Gasparski i Dąbrowski, nastała moda na termin „społeczeństwo oparte na wiedzy” (Gasparski 2003), przy czym u źródeł popularności tego określenia leży istotnie większy udział wiedzy jako zasobu, w stosunku do innych środków produkcji, w porównaniu do dziesięcioleci poprzednich. Zarządzanie wiedzą jest postrzegane jako kluczowe źródło wzrostu i powodzenia biznesu z dwóch powodów: po pierwsze, w rozwiniętych gospodarkach sektory oparte na sile roboczej i kapitałochłonne tracą na znaczeniu, a rosną organizacje powiązane z wiedzą i informacją.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak ||  Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku spółek prawa handlowego ciąży na każdym ze wspólników spółki osobowej (poza komandytariuszem w spółce komandytowej i akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej). Obowiązek taki spoczywa także na każdym z członków zarządu spółki kapitałowej.

Praktyczne aspekty opodatkowania umów o pracę z członkami zarządu

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Krzysztof Biernacki ||  Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych1 związane z wprowadzeniem tzw. negatywnej definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b Pdof) stały się przyczyną m.in. weryfikacji posiadanych przez członków zarządu umów ze spółką zarządzaną nawet w sytuacji, gdy nie prowadzili oni pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czy warto zabezpieczać zobowiązania wekslem

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak ||  Weksel własny jest dokumentem, w którym dłużnik (wystawca) zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy. Weksle zwykło się traktować jako formę zabezpieczania zobowiązań, co niestety nie jest do końca zgodne z prawdą. Dokument ten, po pierwsze, nie daje wierzycielowi żadnych praw do majątku dłużnika, z którego można by się zaspokoić w przypadku nieuregulowania należności.

Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak ||  Nieuzgodnione postanowienia umowy będą występować przede wszystkim tam, gdzie konsument otrzymuje gotowy formularz umowy, a tym samym nie ma możliwości negocjacji i wpływania na jej treść (np. przy umowach ubezpieczenia samochodu, umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowach pożyczki, kredytu). Należy zwrócić uwagę na to, że występowanie w umowie tzw. niedozwolonej klauzuli umownej nie przekreśla ważności całej umowy, ale powoduje, że jedynie konkretny jej zapis staje się niewiążący.

Podejście kooperacyjne do analizy procesów społecznych w organizacjach

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

dr Victor Wekselberg  ||  Każda koncepcja podejścia do społecznych aspektów organizacji musi być oparta na założeniach mówiących o głównym typie interakcji społecznych zachodzących w grupach. Tradycyjnie psychologia społeczna jest zdominowana przez podejście, które analizuje interakcje społeczne jako wpływ czegoś lub kogoś na jednostkę, grupę lub organizację.

Po co komu twórczość w organizacji?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska  ||  Rozpatrywanie zjawiska twórczości w odniesieniu do aktywności zawodowej możliwe jest dzięki przełomowi, jaki dokonał się w psychologii twórczości w latach 80. Dotyczył on następujących obszarów zjawiska twórczości. Pierwszy obszar wskazuje na twórczość jako cechę powszechnie występującą, poddającą się działaniom edukacyjnym (por. Nęcka, 1994, 1998). Drugi obszar stanowią badania z zakresu psychologii poznawczej, ujmujące twórczość jako proces rozwiązywania problemów.

Nowe trendy w zarządzaniu a kierunki doskonalenia kadr

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

prof. Henryk Sterniczuk  ||  Tradycyjnie od dwóch wieków zarządzanie skupiało się na osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez wielkość firmy rozumianej jako kombinacja potencjału produkcji i dystrybucji, a w wewnętrznych procesach poprzez efektywność uzyskiwaną dzięki podziałowi pracy, dającemu w rezultacie jasność ról i specjalizacje, oraz dzięki kontroli realizacji zadań. W warunkach konkurencji otwartej przez globalizację te czynniki są ważne, ale przestały być wystarczające dla sukcesu w biznesie i rozwoju firmy.