Nie zawsze wspólnik otrzyma dywidendę

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak  ||  Jeśli wypłata dywidendy na rzecz udziałowców w spółce będzie dokonywana niezgodnie z prawem, członkowie zarządu odpowiedzą osobiście wobec spółki za uszczuplenie jej majątku. Zakończenie roku obrotowego jest chwilą wyczekiwaną przez wspólników spółek kapitałowych. Posiadają oni bowiem prawo do udziału w zysku, który został wypracowany przez spółkę za dany rok obrotowy. Zanim jednak dojdzie do jakichkolwiek wypłat na rzecz wspólników, muszą zostać spełnione wymogi formalne.

Menedżer nośnikiem wartości w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak  ||  W dobie nastawienia na sukces i potencjalnego kryzysu przywództwa w organizacjach coraz bardziej akcentowana jest rola menedżera jako osoby odpowiedzialnej za sukces jednostki i zespołu. Stawia to przed menedżerami konieczność bycia skutecznym nie tylko w zakresie technicznych i kierowniczych umiejętności, ale także w zarządzaniu zasobami ludzkimi i aktywowaniu swoich kompetencji przywódczych.

Wspólnicy oceniają pracę członków zarządu

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak  ||  Co roku członkowie zarządu spółek kapitałowych muszą przygotować sprawozdania z działalności spółki. Sprawozdanie takie sporządza się obligatoryjnie w związku z zakończeniem roku obrotowego. Następnie podlega ono ocenie przez radę nadzorczą co do zgodności z księgami i dokumentami spółki oraz ze stanem faktycznym (w tych spółkach kapitałowych, gdzie rada nadzorcza występuje).

Historyczne źródła problemów corporate governance

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

prof. Henryk Sterniczuk, Krzysztof A. Lis  ||  Wydaje się, że kultura korporacji, mimo kilkusetletniej historii, do dziś nie potrafi sobie skutecznie poradzić z zastosowaniem przedstawicielskiego systemu corporate governance do kontroli kapitału przez jego właścicieli. Przejście od partnerstwa w inwestowaniu i ponoszeniu ryzyka do anonimowych akcjonariuszy z kilkoma wielkimi inwestorami, a następnie do niemal całkowicie anonimowego akcjonariatu, nie owocowało większymi zmianami w doskonaleniu procesu kontroli zarządzania.

Zarządzanie sobą – nowe wyzwanie w zarządzaniu ludźmi

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak  ||  Przyglądając się ludziom możemy śmiało stwierdzić, że każdy jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. Należy się sprzeciwiać wizji człowieka jako ofiary okoliczności. Efektywność organizacji jest uzależniona od tego, na ile jej pracownicy będą potrafili sprawnie zarządzać sobą. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie gospodarczym jest zawsze jakaś inicjatywa osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu.

Coraz szersze pole działania dyrektora finansowego, czyli między rentownością a wartością firmy

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Zarządzanie

Opracowanie własne  ||  Na dobre wieści od dyrektora finansowego czekają wszyscy – szefowie, menedżerowie, pracownicy firmy, a także kontrahenci, akcjonariusze, inwestorzy, klienci. On jednak najchętniej rozmawia ze swoim księgowym, szczególnie rano, gdy spływają informacje o stanie kasy. Zanim bowiem wyrazi swoją opinię o nowych inwestycjach, projektach, pilnych potrzebach, musi wiedzieć, ile ma, czy też ile może mieć.

Aktywny nadzór właścicielski w Polsce

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Opracowanie własne  ||  W latach dziewięćdziesiątych gospodarka amerykańska odnotowała rekordowo długi okres nieprzerwanego wzrostu gospodarczego. Powodem takiego stanu rzeczy było jak się wydaje, konsekwentne trzymanie się liberalnego podejścia do gospodarki. Podstawy dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw amerykańskich tkwią w dużej mierze (choć oczywiście nie tylko) w fali restrukturyzacji, jaka zaistniała na tamtejszym rynku kapitałowym w poprzedniej dekadzie.

Funkcje przywódcy w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Opracowanie własne  ||  Rolą przywódcy jest, po pierwsze, dostarczyć psychologicznej podbudowy dla aspiracji i nadziei pracowników. Po drugie, być przykładem godnym naśladowania, którego zachowania, osobista energia, podejmowane działania, demonstrują pożądane z punktu widzenia firmy zachowania i mogą stać się standardem dla wszystkich. Poprzez osobiste zaangażowanie i skuteczność przywódcy budują unikalne więzi międzyludzkie sprzyjające realizowaniu założonej strategii. Po trzecie, optymalnie dzielić odpowiedzialność i zasoby pomiędzy komórki w organizacji i pracowników, aby zapewnić efektywność procesu strategicznego.