Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie?

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Podstawowe dane o badaniu

Ankieta zaadresowana została do pracowników działów HR i dotyczyła współpracy z firmami szkoleniowymi.

Celem internetowego badania ankietowego było uzyskanie informacji o celach stawianych przed firmą szkoleniową oraz stosowanych kryteriach doboru firm szkoleniowych. Przedmiotem badania był również poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych na poszczególnych poziomach w strukturze, jak i pozycja działów HR w organizacji.

Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 84 osób.

 

Wyniki szczegółowe

I. Kryteria wyboru firmy szkoleniowej

L.p.KryteriaŚrednia% respondentów
zawsze + częstoczasamirzadko + nigdy
1.Doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej (menedżerskie, sprzedażowe, marketingowe i in.)4,49073
2.Uznana marka firmy szkoleniowej4,083107
3.Stosunkowo niska cena za dzień szkoleniowy3,5552520
4.Samplingi oraz inne formy prezentacji kadry merytorycznej firmy szkoleniowej3,1363331
5.Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych przez firmę szkoleniową3,1363324
6.Akademickie przygotowanie kadry trenerskiej3,0263133
7.Działalność doradcza prowadzona przez firmę szkoleniową3,0293833

1 – nigdy, 2- rzadko, 3 – czasami, 4 – często, 5 – zawsze

 

 • Doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej i uznana marka firmy szkoleniowej to najczęściej stosowane kryteria doboru firmy szkoleniowej; pozostałe kryteria stosowane są czasami.
 • 1/3 respondentów stosuje samplingi rzadko lub nigdy.
 • Ponad połowa respondentów bierze pod uwagę niską cenę za dzień szkoleniowy.

Kompetencje doradcze i wiedza akademicka firm szkoleniowych wpływają w małym stopniu na wybór firmy szkoleniowej.

 

II. Cele stawiane przed firmą szkoleniową

L.p.CeleŚrednia% respondentów
zawsze + częstoczasamirzadko + nigdy
1.Realizacja konkretnego szkolenia zgodnie z Państwa oczekiwaniami4,486122
2.Rekomendacja działań przygotowana przez firmę szkoleniową oparta o analizę potrzeb, problemów organizacyjnych lub wyzwań rozwojowych3,6562618
3.Weryfikacja przez firmę szkoleniową założonych planów szkoleniowych3,2452530

 

 • Najczęściej stawianym celem przed firmą szkoleniową jest realizacja konkretnego szkolenia zgodnie z oczekiwaniami.
 • 18% respondentów nigdy lub rzadko oczekuje od firmy szkoleniowej rekomendacji działań szkoleniowych.
 • 30% respondentów nigdy lub rzadko oczekuje od firmy szkoleniowej weryfikacji założonych planów szkoleniowych.

Część szkoleń może być realizowana niezgodnie z rzeczywistymi potrzebami firmy.

Ryzykowne dla firm zlecających szkolenie jest brak systematycznej weryfikacji planów szkoleniowych.

 

III. Poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych

L.p.Poziomy organizacyjne% respondentów
wystarczająceniewystarczającenie wiem
1.Pracownicy liniowi46504
2.Menedżerowie liniowi i średniego szczebla38584
3.Kadra dyrektorska454411
4.Zarząd firmy433918

 

1 – nigdy, 2- rzadko, 3 – czasami, 4 – często, 5 – zawsze

 • Niewielkie zróżnicowanie w poziomie zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych pomiędzy poszczególnymi poziomami organizacyjnymi.
 • Zakres działań szkoleniowo-rozwojowych jest niewystarczająca dla dużej części pracowników.

 

IV. Pozycja HR w organizacji

L.p.Stwierdzenia% respondentów
taknienie wiem
1.Prezes lub wiceprezes Zarządu aktywnie włącza się w najważniejsze procesy HR71218
2.Posiadamy spisaną strategię zarządzania zasobami ludzkimi45496
3.Funkcja HR jest reprezentowana w Zarządzie26695

 

 • Powstaje wątpliwość, czy aż tak silna jest pozycja HR w organizacjach i czy rzeczywiście około połowa firm posiada strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

 

V. Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami szkoleniowymi

 

 • Poziom zadowolenia z dotychczasowej współpracy z firmami szkoleniowymi jest stosunkowo wysoki – 2/3 respondentów jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych ze współpracy.
 • Dziwi, że aż 1/3 respondentów nie ma jasnej oceny swojego poziomu zadowolenia ze współpracy z firmami szkoleniowymi.

 

VI. Poziom zadowolenia ze współpracy z firmami szkoleniowymi a cele stawiane przed firmą szkoleniową

Wykres

 

 • Im częściej cena za dzień szkoleniowy jest kryterium wyboru firmy, tym mniejsze zadowolenie ze współpracy.
 • Im częściej oczekuje się od firmy weryfikacji założonych planów szkoleniowych, tym większe zadowolenie ze współpracy.
 • Pozostałe kryteria i cele wydają się nie mieć związku z oceną poziomu zadowolenia.

 

VII. Cele stosowane przed firmą szkoleniową a kryteria jej doboru

Wykres

 • Jeśli od firmy szkoleniowej oczekuje się realizacji konkretnego szkolenia zgodnie z oczekiwaniami, to bardziej istotne jest doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej.
 • Jeśli od firmy szkoleniowej oczekuje się rekomendacji działań szkoleniowych, to tym większe znaczenie ma doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej i prowadzenie działalności doradczej.

 

VIII. Działania strategiczne a kryteria doboru firm szkoleniowych

Działania strategiczne firmy mają związek zarówno ze stosowanymi kryteriami doboru, jak i z poziomem zaspokojenia potrzeb szkoleniowych.

Jeżeli firma działa strategicznie, to częściej stosuje następujące kryteria doboru: realizacja projektów finansowych ze środków unijnych, akademickie przygotowanie kadry trenerskiej i prowadzenie działalności doradczej przez firmę szkoleniową oraz określa wyższy poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter